کدینگ حسابداری :

در این کدینگ حسابداری که آموزش می دهیم یک کدینک حسابداری استاندارد می باشد که شما می توانید برای انواع کدینگ حسابداری شرکت های تولیدی، پیمانکاری، بازرگانی، خرید و فروش، خدماتی، صنعتی، رستوران ها استفاده کنید.شماره کدها را میتوانید در سطح کل و معین بصورت سلیقه ای تغییر دهد اما در استاندارد حسابداری ترتیب آنها باید همانند زیر رعایت شود.

 

 

 

بخش اول تعیین گروه حسابها

کد حساب گروه حساب ماهیت
1 دارايي هاي جاري بد
2 دارايي هاي غير جاري بد
3 بدهي هاي جاري بس
4 بدهي هاي غیر جاری بس
5 حقوق صاحبان سهام بس
6 درآمدها بس
7 بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و خدمات ارائه شده بد
8 هزينه ها بد
9 ساير حساب ها خنثی

حال بايستي هر كدام از گروه حسابها را به حساب های کل ریز کنیم:

برای این کار می توان در ادامه كد هر گروه كد ديگري قرار داد. مثلاً موجودي نقد و بانك اولين حساب كل از دارايي هاي جاري است و مي توان به آن كد 101 داد (صدویک) يك اول نماينده دارايي جاري و صفر يك دوم نماينده موجودي نقد و بانك يا در صورتي كه فرض مي شود حساب هاي كل اين گروه از 10 تا بيش تر باشد، مثلا اين كدينگ از 01 شروع مي كنيم.

 

ماهیت حساب كل كد حساب كل گروه حساب كد

گروه

بد موجودي نقد و بانك  101 دارایی های جاری  1

 

بد سرمايه گذاري كوتاه مدت 102
بد حساب ها و اسناد دريافتني تجاري و غیرتجاری 103
بد ساير حساب ها و اسناد دريافتني 104
بد موجودي مواد و كالا 105
بد سفارشات و پيش پرداخت ها 106
بد سپرده هاي ما نزد ديگران 107
ماهیت حساب كل كد حساب كل گروه حساب كد

گروه

بد حسابها و اسناد دریافتنی های بلند مدت  201 دارايي هاي غير جاري

 

 2
بد سرمايه گذاري هاي بلندمدت 202
بد دارايي هاي در جريان تكميل 203
بد دارايي هاي نامشهود 204
بد دارايي هاي ثابت مشهود 205
بس استهلاک انباشته دارايي هاي ثابت مشهود 206
بد ساير دارايي ها 207

 

کد گروه گروه حساب كد حساب كل حساب كل ماهیت
3 بدهی های جاری 301 حساب ها و اسناد پرداختني

تجاري و غیر تجاری

بس
302 مالیات پرداختنی بس

 

303 سود سهام پرداختني بس
304 تسهيلات و اعتبارات مالي دريافتي كوتاه مدت بس
305 ذخایر بس
306 پيش دريافت ها بس
307 بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش بس

 

 

 

کد گروه گروه حساب کد حساب کل حساب کل ماهیت
4 بدهی های غیر جاری 401 حساب ها و اسناد پرداختني بلندمدت تجاري بس
403 تسهيلات و اعتبارات مالي دريافتي بلندمدت بس
404 ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان بس
405 درآمدهاي انتقالي به دوره هاي آتي بس

 

 

 

ماهیت حساب كل كد حساب كل گروه حساب كد

گروه

بس سرمايه پرداخت شده 501 حقوق صاحبان سهام  5
بس اندوخته قانوني  502
بس ساير اندوخته ها  503
بس مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت مشهود  504
بس سود (زيان) انباشته  505

 

کد گروه گروه حساب کد حساب کل حساب کل ماهیت
6

 

درآمدها 601 فروش بس
602 درآمد حاصل از ارائه خدمات بس
603 ساير درآمدهاي عملياتي بس
604 ساير درآمدهاي غير عملياتي بس

 

کد گروه گروه حساب کد حساب کل حساب کل ماهیت
7 بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و خدمات ارائه شده 701 بهاي تمام شده كالاي فروش رفته داخلي بد
702 بهاي تمام شده كالاي فروش رفته خارجي بد
703 بهای تمام شده خدمات ارائه شده بد

 

ماهیت حساب كل كد حساب كل گروه حساب كد

گروه

بد هزينه حقوق و دستمزد كاركنان غير توليدي  801 هزينه ها  8
بد هزينه هاي عملياتي  802
بد ساير هزينه هاي عملياتي  803
بد هزينه هاي مالي  804
بد هزينه هاي غير عملياتي  805

 

ماهیت حساب كل كد حساب كل گروه حساب كد

گروه

خنثی حساب هاي انتظامي 901 ساير حساب ها  9
خنثی طرف حساب هاي انتظامي  902
خنثی تراز افتتاحيه  903
خنثی تراز اختتاميه  904

 

كدينگ بخش سوم – توضيح كدينگ درختي حساب هاي كل

در اين مرحله بايستي هر كدام از حساب هاي كل تعيين شده را به اجزاي آن كه همان حساب هاي معين هستند تفكيك كرد.  در اين بررسي مي توان تا چند سطح معين در نظر گرفت كه البته نرم افزارهاي رايج كنوني تا يك سطح معين را جوابگو هستند. (همكاران سيستم، رايورز و …) و از اين ميان فقط نرم افزار نويسا( اگر اشتباه نكنم) دو سطح معين را مي پذيرد  .

براي اين كار مثلاً حساب موجودي نقد و بانك از گروه دارايي هاي جاري كه كد 101 به آن اختصاص پيدا كرد را تفكيك مي كنيم كه به ترتيب زير است: البته اگر بخواهيم از يك سطح معين استفاده كنيم، به جاي اين كه موجودي نزد بانك ها را در سطح دوم به ريالي و ارزي تفكيك كنيم، در همان سطح يك بار مي نويسيم موجودي نزد بانكها ريالي و بار ديگر موجودي نزد بانك ها ارزي كه كد آن به ترتيب 10101 و 10102 مي شود. اما در اين جا چون دو سطح معين در نظر گرفتيم،كد 10101 را به موجودي نزد بانك ها اختصاص داديم و از كد 1 و 2 براي تفكيك ريالي و ارزي در سطح دوم استفاده شد.

در بقيه موارد نيز به همين نحو عمل مي كنيم  .

 

کد حساب کل                   معین
کد نام حساب
101 موجودی نقد و بانک 10101 موجودی نزد بانکها
10102 موجودی نزد صندوق
10103 موجودی نزد تنخواه گردان
کد حساب کل معین
کد نام حساب
102 سرمایه گذاری کوتاه مدت 10201 سپرده سرمایه گذاری
10202 سرمایه گذاری در سهام
10203 سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

 

معين حساب كل كد
نام حساب كد
اسناد دريافتني تجاري در جريان وصول  10301 حساب ها و اسناد دريافتني  103

 

اسناد دريافتني تجاري نزد صندوق  10302
اسناد دريافتني تجاري واخواستي  10303
حساب هاي دريافتني تجاري  10304

 

کد گروه عنوان گروه

 

کد کل عنوان کل معین ماهیت

 

کد معین

 

نام معین
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارایی جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

10401

 

اسناد دریافتنی غیر تجاری در جریان وصول

 

بد
10402

 

اسناد دریافتنی غیر تجاری نزد صندوق

 

بد
10403

 

اسناد دریافتنی غیر تجاری واخواستی

 

بد
10404

 

حساب های دریافتنی غیر تجاری

 

بد
10405

 

مساعده کارکنان

 

 

بد
10406

 

وام ضروری کارکنان

 

 

بد
10407 حق العمل کاران

 

 

بد
10408

 

ترخیص کاران گمرکی

 

بد
10409 سپرده های موقت

 

 

بد
10410 سود سهام دریافتنی

 

 

بد
10411 طلب از شرکت های گروه

 

 

بد
10412 طلب از سایر اشخاص وابسته

 

 

بد
10413 خسارات قابل دریافت از بیمه

 

 

بد

 

 

 

کد گروه

 

عنوان گروه

 

کد کل عنوان کل معین ماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارایی جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موجودی مواد و کالا

کد معین

 

نام معین
10501

 

موجودی مواد اولیه بد
10502

 

موجودی قطعات و لوازم یدکی بد
10503

 

مواد کمکی و بسته بندی بد
10504

 

کالای در جریان ساخت بد
10505

 

کالای ساخته شده بد
10506

 

موجودی در راه بد
10507

 

کالای امانی ما نزد دیگران بد
10508

 

موجودی اقلام راکد و ناب بد
10509

 

موجودی ضایعات مواد اولیه بد
10510

 

موجودی ضایعات قطعات و لوازم ولوازم یدکی بد
10511

 

انحراف نرخ مواد اولیه هنگام خرید بد
10512

 

انحرافات کالای در جریان ساخت بد
10513

 

سایر موجودی ها بد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد گروه

 

 

عنوان گروه

 

کد کل

 

 

عنوان کل

 

 

معین

 

 

 

ماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارایی جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سفارشات و پیش پرداخت ها

کد معین

 

نام معین
 

10601

پیش پرداخت خرید بد
10602 پیش پرداخت خدمات بد
10603 پیش پرداخت بیمه بد
10604 پیش پرداخت مالیات بد
10605 پیش پرداخت به پیمانکاران بد
10606 سایرپیش پرداخت ها بد
10607 سفارشات اولیه بد
10610 سفارشات ماشین الات بد
10611 موجودی تمبر و سفته بد
10612 هزینه های قبل از گشایش اعتبار سفارش بد

 

کد گروه عنوان گروه کد کل عنوان کل معین ماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

دارایی جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

107

 

 

 

 

 

 

سپرده های ما نزد دیگران

کد معین

 

نام معین
10701 سپرده بیمه بد
10702

 

سپرده حسن انجام کار بد
10703

 

سپرده حسن اجرای تعهدات بد
10704

 

سپرده شرکت در مناقصه بد
10705

 

سپرده شرکت در مزایده بد
10706

 

سپرده نزد بانک ها بد

 

کد گروه عنوان گروه کد کل عنوان کل معین ماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

دارایی غیر جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

 

 

دارایی های ثابت مشهود

کد معین نام معین
20101 زمین بد
20102 ساختمان بد
20103 تاسیسات بد
20104 ماشین الات و تجهیزات بد
20105 ابزار الات

 

بد
20106 وسایط نقلیه بد
20107 اثاثیه و منصوبات بد
20108 قالب ها بد
20109 لوازم ازمایشگاهی بد
20110 دارایی های سرمایه ای موجود در انبار بد

 

 

کد گروه عنوان گروه کد کل عنوان کل معین ماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارایی غیر جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202

 

 

 

 

 

 

استهلاک انباشته دارایی های ثابت مشهود

کد معین نام معین
20102 ساختمان بد
20203 تاسیسات بد
20204 ماشین الات و تجهیزات بد
20205 ابزار الات بد
20206 وسایط نقلیه بد
20207 اثاثیه و منصوبات بد
20208 قالب ها بد
20209

 

لوازم ازمایشگاهی بد

 

 

 

 

لازم است دوستان عزیز به کد سایر دارایی ها 299و تقابل کد حساب های دارایی ثابت مشهود استهلاک پذیر با استهلاک انباشته ان دقت کنند.مثلا کد ساختمان 20102است،استهلاک انباشته آن نیز 20202است.

از طرف دیگر توجه داشته باشید که لزومی ندارد همه حساب ها دو سطح معین داشته باشند از تکرار کد اجتناب می­کنیم.

اگر دوستان سوالی در مورد کدینگ داشتند جوابگو خواهم بود.

توجه کنید که کدینگ درختی تنها شامل حساب هایی است که درحسابداری استفاده میشود و بین همه شرکت های مشابه عمومیت دارد.اشخاص،بانک­ها و…در سرفصل تفضیلی حساب ها می­گنجد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

 

کد گروه عنوان گروه کد کل عنوان کل معین ماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

دارایی غیرجاری

 

 

 

 

 

 

 

203

 

 

 

 

 

دارایی­های در جریان تکمیل

کد معین نام معین
20301 ساختمان در جریان تکمیل بد
20302 تاسیسات در جریان تکمیل بد
20303 ماشین الات در جریان تکمیل بد
20304 ابزار­الات در جریان تکمیل بد
20305 قالب­های در جریان تکمیل بد

 

کد گروه عنوان گروه کد کل عنوان کل معین ماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دارایی غیرجاری

 

 

 

 

 

 

 

 

204

 

 

 

 

 

 

دارایی های نامشهود

کد معین

 

 

نام معین

 

20401 حق­الامتیاز ها

 

 

بد
20402 حق استفاده از

خدمات عمومی

 

بد
20403 سرقفلی محل کسب

 

 

بد
20404 نرم افزار ها بد
20405 سیستم ها و روش ها

 

بد
20406 سایر دارایی های نامشهود

 

بد

 

کد گروه عنوان گروه کد کل عنوان کل معین ماهیت

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

دارایی غیر جاری

 

 

 

 

 

205

 

 

 

سرمایه گذاری های بلند مدت

کد معین

 

نام معین
20501 سرمایه گذاری در سهام شرکت ها بد
20502 سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بد
20503 سپرده بانکی بد
20504 وام های اعطایی بد

 

کد گروه عنوان گروه کد کل عنوان کل معین ماهیت

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

دارایی غیر جاری

 

 

 

 

 

 

206

 

 

 

سایر دارایی های غیر جاری

 

کد معین

 

نام معین
20601 مخارج انتقالی به دوره های آتی بد
20602 وجه نقد مسدود شده نزد بانک بد
20603 وجه نقد کنار گذاشته شده برای هدف مشخص بد
20604 اسناد دریافتنی بلند مدت بد
20605 حصه بلند مدت وام کارکنان

 

کد گروه عنوان گروه کد کل عنوان کل معین ماهیت

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

بدهی جاری

 

 

 

 

 

 

301

 

 

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

کد معین

 

نام معین
30101 اسناد پرداختنی تجاری

 

بس
30102 معلق خرید بس
30103 حساب های پرداختنی تجاری

 

بس

 

 

کد گروه

 

 

عنوان گروه

 

کد کل

 

 

عنوان کل

 

 

معین

 

 

 

ماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدهی جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

کد معین

 

نام معین
30201 اسناد پرداختنی غیر تجاری بس
30202 حساب های پرداختنی غیر تجاری بس
30203 مالیات های تکلیفی پرداختنی بس
30204 مالیات بر درآمد شرکت پرداختنی بس
30205 حق بیمه پرداختنی بس
30206 حقوق و دستمزد پرداختنی بس
30207 عوارض شهرداری بس
30208 دو در هزار فروش صنایع بس
30209 یک در هزار تربیت بدنی بس
30210 عوارض آموزش و پرورش بس
30211 ذخیره هزینه های معوق پرداخت نشده بس
30212 حساب های پرداختنی بس
30213 جاری شرکا بس

 

کد گروه عنوان گروه کد کل عنوان کل معین ماهیت

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

بدهی جاری

 

 

 

 

 

303

 

 

سفارشات و پیش دریافت ها

کد معین

 

نام معین
30301 پیش دریافت فروش بس
30302 پیش دریافت اراعه خدمات بس
30303 سایر پیش دریافت ها بس

 

کد گروه عنوان گروه کد کل عنوان کل معین ماهیت

 

 

 

 

3

 

 

 

بدهی جاری

 

 

 

304

 

 

ذخیره مالیات

کد معین

 

نام معین
30401 ذخیره مالیات بر درآمد شرکت ها بس

 

 

کد گروه عنوان گروه کد کل عنوان کل معین ماهیت

 

 

3

 

بدهی جاری

 

305

سود سهام پرداختنی کد معین

 

نام معین
30501 سود سهام پرداختنی بس

 

 

کد گروه عنوان گروه کد کل عنوان کل معین ماهیت

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

بدهی جاری

 

 

 

 

 

 

306

 

 

 

 

 

سپرده های پرداختنی

کد معین

 

نام معین
30601 سپرده حسن انجام کار بس
30602 سپرده حسن اجرای تعهدات بس
30603 سپرده دریافتی مزایده بس
30604 سپرده دریافتی مناقصه بس
30605 سایر سپرده های دریافتی بس

 

کد گروه عنوان گروه کد کل عنوان کل معین ماهیت

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

بدهی جاری

 

 

 

 

 

307

 

 

 

تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی کوتاه مدت

کد معین

 

نام معین
30701 فروش اقساطی بس
30702 سلف بس
30703

 

مشارکت مدنی بس
30704 مضاربه بس

 

کد حساب کل

 

معین ماهیت

 

کد نام حساب
308 ذﺧﺎﻳﺮ 30801 ذﺧﻴﺮه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﻜﻮك اﻟﻮﺻﻮل بس
30802 ذﺧﻴﺮه ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮاد بس
30803 ذﺧﻴﺮه ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲ بس
30804 ذﺧﻴﺮه ﻛﺎﻫﺶ ارزش  ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﺎلا بس
30805 ذﺧﻴﺮه ﺑﻦ ﻛﺎرﮔﺮي بس
30806 ذﺧﻴﺮه ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت بس
30807 ذﺧﻴﺮه ﻣﺮﺧﺼﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه بس

 

کد حساب کل معین ماهیت
کد نام حساب
401 حساب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺠﺎري 40101 اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ­ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺠﺎري بس
40102 حساب­های پرداختنی بلند مدت تجاری بس

 

کد حساب کل معین ماهیت
کد نام حساب
402 ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت 40101 اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ­ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت غیر ﺗﺠﺎري بس
40102 حساب­های پرداختنی بلند مدت غیرتجاری بس

 

کد حساب کل معین ماهیت

 

کد نام حساب
403 ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﻲ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت 40301 ﻓﺮوش اﻗﺴﺎطی بس
40302 سلف بس
40303 مشارکت مدنی بس
40304 مضاربه بس

 

کد حساب کل ماهیت
404 ذﺧﻴﺮه ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن بس

 

کد حساب کل معین ماهیت
کد نام حساب
405 درآﻣﺪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﻪ دوره ﻫﺎي آﺗﻲ 40501 ﺳﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ارزي بس
40502 داراﻳﻲ ﻫﺎي اﻫﺪاﻳﻲ از ﻃﺮف اﺷﺨﺎص بس

 

کد حساب کل معین ماهیت
501 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه کد نام حساب
50101  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﻬﺎم بس
50102 ﺻﺮف بس
50103 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﻬﺎم ﻋﺎدي ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪه بس
50104  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻫﺪاﻳﻲ بس
50105 اﻣﺘﻴﺎز ﭘﺎره ﺳﻬﻢ بس
50106  ﺳﻬﺎم ﺧﺰاﻧﻪ بس
50107 ﺳﻮد ﺳﻬﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮزﻳﻊ بس
50108 ﻣﺎزاد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻬﺎم بس
50109 ﺻﺮف ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم ﻣﻤﺘﺎز بس
50110 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه بس
50111  ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم بس
50112 ﺣﻖ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم بس
کد حساب کل ماهیت
502 اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ بس

 

کد حساب کل معین ماهیت

 

کد نام حساب
503 ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎ 503.01 اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ بس
50302 اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴل بس
50303 اندوخته عمومی بس
50304 اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ داراﻳﻲ ﻫا بس
50305 ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎ بس

 

کد حساب کل معین ماهیت
504 ﻣﺎزاد ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ داراﻳﻲ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد کد نام حساب
50401 زمین بس
50402 ساختمان بس
50403 تاسیسات بس
50404 ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات بس
50405 اﺑﺰارآﻻت بس
50406 وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ بس
50407 اﺛﺎﺛﻴﻪ و ﻣﻨﺼﻮﺑﺎت بس
50408 قالبها بس
50409 ﻟﻮازم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ بس
50410 داراﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺒﺎر بس
50411 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ بس
50412 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ بس
50413 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺳﻬﺎم ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ بس
50414 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ بس
50415 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ بس
50416 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ بس

 

کد حساب کل معین ماهیت

 

کد نام حساب
505 سود(زیان) انباشته 50501 سود(زیان)انباشته خنثی
50502 سود(زیان)سال جاری خنثی
50503 تعدیلات سنواتی خنثی

 

کد حساب کل معین ماهیت

 

کد نام حساب
601 فروش 60101 ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ داﺧﻠﻲ بس
60102 ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻓﺮوش و ﺗﺨﻔﻴﻔﺎت داﺧﻠﻲ بد
60103 ﺗﺨﻔﻴﻔﺎت ﻧﻘﺪي ﻓﺮوش داﺧﻠﻲ بد
60104 ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ ﺻﺎدراﺗﻲ بس
60105 ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻓﺮوش و ﺗﺨﻔﻴﻔﺎت ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﻲ بد
60106 ﺗﺨﻔﻴﻔﺎت ﻧﻘﺪي ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﻲ بد

 

کد حساب کل معین ماهیت
کد نام حساب
602  درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت 60201  درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت داﺧﻠﻲ بس
60202 درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎرﺟﻲ بس

 

کد حساب کل معین ماهیت

 

کد نام حساب
603 ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 60301   ﻓﺮوش ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻋﺎدي بس
60302 ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﻮاد اوﻟﻴه بس
60303 ﺳﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺴﻌﻴﺮ داراﻳﻲ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ بس
60304 ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ بس

 

کد حساب کل معین ماهیت

 

کد نام حساب
604 ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎتی 60401   ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش داراﻳﻲ ﻫﺎ بس
60402   ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري بس
60403 ﺳﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮوش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري بس
60404 ﺳﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺴﻌﻴﺮ داراﻳﻲ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ بس
60405   ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ بس

 

کد حساب کل معین ماهیت
کد نام حساب
701 ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﺎﻻي ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ داﺧﻠﻲ 70101   ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﺎﻻي ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ داﺧﻠﻲ درون ﮔﺮوﻫﻲ بد
70102   ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﺎﻻي ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ داﺧﻠﻲ ﺧﺎرج از ﮔﺮوه بد

 

کد حساب کل معین ماهیت

 

کد نام حساب
702   ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﺎﻻي ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﺻﺎدراﺗﻲ 70201 ﻣﻮاد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ بد
70202 دستمزد مستقیم بد
70203 سربار بد

 

کد حساب کل معین ماهیت
کد نام حساب
703 ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه 70301 دستمزد مستقیم بد
70302 سربار بد

 

کد حساب کل معین ماهیت

 

کد نام حساب
801 هرﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪي 80101 ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺴﺘﻤﺮ بد
80102 ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ بد
80103 ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ بد
80104 دﺳﺘﻤﺰد ﻛﺎرﻛﻨﺎن روزﻣﺰد بد

 

کد حساب کل معین ماهیت

 

کد نام حساب
802 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 80201 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري داراﻳﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪي بد
80202 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴه بد
80203 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪي بد
80204 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ داراﻳﻲ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪي بد
80205 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدي ﻫﺎ بد
80206  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت بد
80207 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺴﺖ بد
80208 ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺎره بد
80209 ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك داراﻳﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪي بد
80210 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ بد
80211 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اداري و ﺗﺸﻜﻴﻼتی بد
80212 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﺮوش بد

 

کد حساب کل معین ماهیت

 

کد نام حساب
803 ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 80301  زﻳﺎن ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ بد
80302 زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ارزش بد
80303 زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮﺟﻮدي اﻗﻼم راﻛﺪ و ﻧﺎﺑﺎب بد
80304  ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺴﺮي و اﺿﺎﻓﻲ اﻧﺒﺎر بد
80305 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺬب ﻧﺸﺪه در ﺗﻮﻟﻴﺪ بد
80306 زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺴﻌﻴﺮ داراﻳﻲ ﻫﺎي و ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎي ارزي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ بد

 

کد حساب کل معین ماهیت

 

کد نام حساب
804 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ 80401 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮد وام ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ بد
80402 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرﻣﺰد وام ﻫﺎ بد
80403 هزینه تمبر وسفته بد
80404 هزینه ﺟﺮﻳﻤﻪ دﻳﺮﻛﺮد وام ﻫﺎ بد
80405 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﺎلی بد

 

کد حساب کل معین ماهیت

 

کد نام حساب
805 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 80501 زﻳﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش داراﻳﻲ ﻫﺎي  ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد بد
80502 زﻳﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري بد
80503 زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮوش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎ بد
80504 زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺴﻌﻴﺮ داراﻳﻲ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ بد
80505 ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ بد
80506 زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از اﻗﻼم ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒه بد

 

کد حساب کل معین ماهیت
کد نام حساب
901 ﺣﺴﺎب ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ 90101 ﺣﺴﺎب ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﻛﺖ خنثی
90102 ﺣﺴﺎب ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﻛﺖ خنثی

 

کد حساب کل معین ماهیت
کد نام حساب
902   ﻃﺮف ﺣﺴﺎب ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ 90201 ﻃﺮف ﺣﺴﺎب ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﻛﺖ خنثی
90202 ﻃﺮف ﺣﺴﺎب ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﻛﺖ خنثی

 

کد حساب کل ماهیت
903 ﺗﺮاز اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﺧﻨﺜﻲ

 

کد حساب کل ماهیت
904 ﺗﺮاز اﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪ ﺧﻨﺜﻲ

 

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به کمک داری? با ما تماس بگیرید