کدینگ حسابداری :

در این کدینگ حسابداری که آموزش می دهیم یک کدینک حسابداری استاندارد می باشد که شما می توانید برای انواع کدینگ حسابداری شرکت های تولیدی، پیمانکاری، بازرگانی، خرید و فروش، خدماتی، صنعتی، رستوران ها استفاده کنید.شماره کدها را میتوانید در سطح کل و معین بصورت سلیقه ای تغییر دهد اما در استاندارد حسابداری ترتیب آنها باید همانند زیر رعایت شود.

 

 

 

بخش اول تعیین گروه حسابها

کد حسابگروه حسابماهیت
1دارايي هاي جاريبد
2دارايي هاي غير جاريبد
3بدهي هاي جاريبس
4بدهي هاي غیر جاریبس
5حقوق صاحبان سهامبس
6درآمدهابس
7بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و خدمات ارائه شدهبد
8هزينه هابد
9ساير حساب هاخنثی

حال بايستي هر كدام از گروه حسابها را به حساب های کل ریز کنیم:

برای این کار می توان در ادامه كد هر گروه كد ديگري قرار داد. مثلاً موجودي نقد و بانك اولين حساب كل از دارايي هاي جاري است و مي توان به آن كد 101 داد (صدویک) يك اول نماينده دارايي جاري و صفر يك دوم نماينده موجودي نقد و بانك يا در صورتي كه فرض مي شود حساب هاي كل اين گروه از 10 تا بيش تر باشد، مثلا اين كدينگ از 01 شروع مي كنيم.

 

ماهیتحساب كلكد حساب كلگروه حسابكد

گروه

بدموجودي نقد و بانك 101دارایی های جاری 1

 

بدسرمايه گذاري كوتاه مدت102
بدحساب ها و اسناد دريافتني تجاري و غیرتجاری103
بدساير حساب ها و اسناد دريافتني104
بدموجودي مواد و كالا105
بدسفارشات و پيش پرداخت ها106
بدسپرده هاي ما نزد ديگران107
ماهیتحساب كلكد حساب كلگروه حسابكد

گروه

بدحسابها و اسناد دریافتنی های بلند مدت 201دارايي هاي غير جاري

 

 2
بدسرمايه گذاري هاي بلندمدت202
بددارايي هاي در جريان تكميل203
بددارايي هاي نامشهود204
بددارايي هاي ثابت مشهود205
بساستهلاک انباشته دارايي هاي ثابت مشهود206
بدساير دارايي ها207

 

کد گروهگروه حسابكد حساب كلحساب كلماهیت
3بدهی های جاری301حساب ها و اسناد پرداختني

تجاري و غیر تجاری

بس
302مالیات پرداختنیبس

 

303سود سهام پرداختنيبس
304تسهيلات و اعتبارات مالي دريافتي كوتاه مدتبس
305ذخایربس
306پيش دريافت هابس
307بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروشبس

 

 

 

کد گروهگروه حسابکد حساب کلحساب کلماهیت
4بدهی های غیر جاری401حساب ها و اسناد پرداختني بلندمدت تجاريبس
403تسهيلات و اعتبارات مالي دريافتي بلندمدتبس
404ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنانبس
405درآمدهاي انتقالي به دوره هاي آتيبس

 

 

 

ماهیتحساب كلكد حساب كلگروه حسابكد

گروه

بسسرمايه پرداخت شده501حقوق صاحبان سهام 5
بساندوخته قانوني 502
بسساير اندوخته ها 503
بسمازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت مشهود 504
بسسود (زيان) انباشته 505

 

کد گروهگروه حسابکد حساب کلحساب کلماهیت
6

 

درآمدها601فروشبس
602درآمد حاصل از ارائه خدماتبس
603ساير درآمدهاي عملياتيبس
604ساير درآمدهاي غير عملياتيبس

 

کد گروهگروه حسابکد حساب کلحساب کلماهیت
7بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و خدمات ارائه شده701بهاي تمام شده كالاي فروش رفته داخليبد
702بهاي تمام شده كالاي فروش رفته خارجيبد
703بهای تمام شده خدمات ارائه شدهبد

 

ماهیتحساب كلكد حساب كلگروه حسابكد

گروه

بدهزينه حقوق و دستمزد كاركنان غير توليدي 801هزينه ها 8
بدهزينه هاي عملياتي 802
بدساير هزينه هاي عملياتي 803
بدهزينه هاي مالي 804
بدهزينه هاي غير عملياتي 805

 

ماهیتحساب كلكد حساب كلگروه حسابكد

گروه

خنثیحساب هاي انتظامي901ساير حساب ها 9
خنثیطرف حساب هاي انتظامي 902
خنثیتراز افتتاحيه 903
خنثیتراز اختتاميه 904

 

كدينگ بخش سوم – توضيح كدينگ درختي حساب هاي كل

در اين مرحله بايستي هر كدام از حساب هاي كل تعيين شده را به اجزاي آن كه همان حساب هاي معين هستند تفكيك كرد.  در اين بررسي مي توان تا چند سطح معين در نظر گرفت كه البته نرم افزارهاي رايج كنوني تا يك سطح معين را جوابگو هستند. (همكاران سيستم، رايورز و …) و از اين ميان فقط نرم افزار نويسا( اگر اشتباه نكنم) دو سطح معين را مي پذيرد  .

براي اين كار مثلاً حساب موجودي نقد و بانك از گروه دارايي هاي جاري كه كد 101 به آن اختصاص پيدا كرد را تفكيك مي كنيم كه به ترتيب زير است: البته اگر بخواهيم از يك سطح معين استفاده كنيم، به جاي اين كه موجودي نزد بانك ها را در سطح دوم به ريالي و ارزي تفكيك كنيم، در همان سطح يك بار مي نويسيم موجودي نزد بانكها ريالي و بار ديگر موجودي نزد بانك ها ارزي كه كد آن به ترتيب 10101 و 10102 مي شود. اما در اين جا چون دو سطح معين در نظر گرفتيم،كد 10101 را به موجودي نزد بانك ها اختصاص داديم و از كد 1 و 2 براي تفكيك ريالي و ارزي در سطح دوم استفاده شد.

در بقيه موارد نيز به همين نحو عمل مي كنيم  .

 

کدحساب کل                  معین
کدنام حساب
101موجودی نقد و بانک10101موجودی نزد بانکها
10102موجودی نزد صندوق
10103موجودی نزد تنخواه گردان
کدحساب کلمعین
کدنام حساب
102سرمایه گذاری کوتاه مدت10201سپرده سرمایه گذاری
10202سرمایه گذاری در سهام
10203سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

 

معين حساب كلكد
نام حسابكد
اسناد دريافتني تجاري در جريان وصول 10301حساب ها و اسناد دريافتني 103

 

اسناد دريافتني تجاري نزد صندوق 10302
اسناد دريافتني تجاري واخواستي 10303
حساب هاي دريافتني تجاري 10304

 

کد گروهعنوان گروه

 

کد کلعنوان کلمعینماهیت

 

کد معین

 

نام معین
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارایی جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

10401

 

اسناد دریافتنی غیر تجاری در جریان وصول

 

بد
10402

 

اسناد دریافتنی غیر تجاری نزد صندوق

 

بد
10403

 

اسناد دریافتنی غیر تجاری واخواستی

 

بد
10404

 

حساب های دریافتنی غیر تجاری

 

بد
10405

 

مساعده کارکنان

 

 

بد
10406

 

وام ضروری کارکنان

 

 

بد
10407حق العمل کاران

 

 

بد
10408

 

ترخیص کاران گمرکی

 

بد
10409سپرده های موقت

 

 

بد
10410سود سهام دریافتنی

 

 

بد
10411طلب از شرکت های گروه

 

 

بد
10412طلب از سایر اشخاص وابسته

 

 

بد
10413خسارات قابل دریافت از بیمه

 

 

بد

 

 

 

کد گروه

 

عنوان گروه

 

کد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارایی جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موجودی مواد و کالا

کد معین

 

نام معین
10501

 

موجودی مواد اولیهبد
10502

 

موجودی قطعات و لوازم یدکیبد
10503

 

مواد کمکی و بسته بندیبد
10504

 

کالای در جریان ساختبد
10505

 

کالای ساخته شدهبد
10506

 

موجودی در راهبد
10507

 

کالای امانی ما نزد دیگرانبد
10508

 

موجودی اقلام راکد و ناببد
10509

 

موجودی ضایعات مواد اولیهبد
10510

 

موجودی ضایعات قطعات و لوازم ولوازم یدکیبد
10511

 

انحراف نرخ مواد اولیه هنگام خریدبد
10512

 

انحرافات کالای در جریان ساختبد
10513

 

سایر موجودی هابد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد گروه

 

 

عنوان گروه

 

کد کل

 

 

عنوان کل

 

 

معین

 

 

 

ماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارایی جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سفارشات و پیش پرداخت ها

کد معین

 

نام معین
 

10601

پیش پرداخت خریدبد
10602پیش پرداخت خدماتبد
10603پیش پرداخت بیمهبد
10604پیش پرداخت مالیاتبد
10605پیش پرداخت به پیمانکارانبد
10606سایرپیش پرداخت هابد
10607سفارشات اولیهبد
10610سفارشات ماشین الاتبد
10611موجودی تمبر و سفتهبد
10612هزینه های قبل از گشایش اعتبار سفارشبد

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

دارایی جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

107

 

 

 

 

 

 

سپرده های ما نزد دیگران

کد معین

 

نام معین
10701سپرده بیمهبد
10702

 

سپرده حسن انجام کاربد
10703

 

سپرده حسن اجرای تعهداتبد
10704

 

سپرده شرکت در مناقصهبد
10705

 

سپرده شرکت در مزایدهبد
10706

 

سپرده نزد بانک هابد

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

دارایی غیر جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

 

 

دارایی های ثابت مشهود

کد معیننام معین
20101زمینبد
20102ساختمانبد
20103تاسیساتبد
20104ماشین الات و تجهیزاتبد
20105ابزار الات

 

بد
20106وسایط نقلیهبد
20107اثاثیه و منصوباتبد
20108قالب هابد
20109لوازم ازمایشگاهیبد
20110دارایی های سرمایه ای موجود در انباربد

 

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارایی غیر جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202

 

 

 

 

 

 

استهلاک انباشته دارایی های ثابت مشهود

کد معیننام معین
20102ساختمانبد
20203تاسیساتبد
20204ماشین الات و تجهیزاتبد
20205ابزار الاتبد
20206وسایط نقلیهبد
20207اثاثیه و منصوباتبد
20208قالب هابد
20209

 

لوازم ازمایشگاهیبد

 

 

 

 

لازم است دوستان عزیز به کد سایر دارایی ها 299و تقابل کد حساب های دارایی ثابت مشهود استهلاک پذیر با استهلاک انباشته ان دقت کنند.مثلا کد ساختمان 20102است،استهلاک انباشته آن نیز 20202است.

از طرف دیگر توجه داشته باشید که لزومی ندارد همه حساب ها دو سطح معین داشته باشند از تکرار کد اجتناب می­کنیم.

اگر دوستان سوالی در مورد کدینگ داشتند جوابگو خواهم بود.

توجه کنید که کدینگ درختی تنها شامل حساب هایی است که درحسابداری استفاده میشود و بین همه شرکت های مشابه عمومیت دارد.اشخاص،بانک­ها و…در سرفصل تفضیلی حساب ها می­گنجد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

دارایی غیرجاری

 

 

 

 

 

 

 

203

 

 

 

 

 

دارایی­های در جریان تکمیل

کد معیننام معین
20301ساختمان در جریان تکمیلبد
20302تاسیسات در جریان تکمیلبد
20303ماشین الات در جریان تکمیلبد
20304ابزار­الات در جریان تکمیلبد
20305قالب­های در جریان تکمیلبد

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دارایی غیرجاری

 

 

 

 

 

 

 

 

204

 

 

 

 

 

 

دارایی های نامشهود

کد معین

 

 

نام معین

 

20401حق­الامتیاز ها

 

 

بد
20402حق استفاده از

خدمات عمومی

 

بد
20403سرقفلی محل کسب

 

 

بد
20404نرم افزار هابد
20405سیستم ها و روش ها

 

بد
20406سایر دارایی های نامشهود

 

بد

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

دارایی غیر جاری

 

 

 

 

 

205

 

 

 

سرمایه گذاری های بلند مدت

کد معین

 

نام معین
20501سرمایه گذاری در سهام شرکت هابد
20502سرمایه گذاری در اوراق مشارکتبد
20503سپرده بانکیبد
20504وام های اعطاییبد

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

دارایی غیر جاری

 

 

 

 

 

 

206

 

 

 

سایر دارایی های غیر جاری

 

کد معین

 

نام معین
20601مخارج انتقالی به دوره های آتیبد
20602وجه نقد مسدود شده نزد بانکبد
20603وجه نقد کنار گذاشته شده برای هدف مشخصبد
20604اسناد دریافتنی بلند مدتبد
20605حصه بلند مدت وام کارکنان

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

بدهی جاری

 

 

 

 

 

 

301

 

 

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

کد معین

 

نام معین
30101اسناد پرداختنی تجاری

 

بس
30102معلق خریدبس
30103حساب های پرداختنی تجاری

 

بس

 

 

کد گروه

 

 

عنوان گروه

 

کد کل

 

 

عنوان کل

 

 

معین

 

 

 

ماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدهی جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

کد معین

 

نام معین
30201اسناد پرداختنی غیر تجاریبس
30202حساب های پرداختنی غیر تجاریبس
30203مالیات های تکلیفی پرداختنیبس
30204مالیات بر درآمد شرکت پرداختنیبس
30205حق بیمه پرداختنیبس
30206حقوق و دستمزد پرداختنیبس
30207عوارض شهرداریبس
30208دو در هزار فروش صنایعبس
30209یک در هزار تربیت بدنیبس
30210عوارض آموزش و پرورشبس
30211ذخیره هزینه های معوق پرداخت نشدهبس
30212حساب های پرداختنیبس
30213جاری شرکابس

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

بدهی جاری

 

 

 

 

 

303

 

 

سفارشات و پیش دریافت ها

کد معین

 

نام معین
30301پیش دریافت فروشبس
30302پیش دریافت اراعه خدماتبس
30303سایر پیش دریافت هابس

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

3

 

 

 

بدهی جاری

 

 

 

304

 

 

ذخیره مالیات

کد معین

 

نام معین
30401ذخیره مالیات بر درآمد شرکت هابس

 

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

3

 

بدهی جاری

 

305

سود سهام پرداختنیکد معین

 

نام معین
30501سود سهام پرداختنیبس

 

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

بدهی جاری

 

 

 

 

 

 

306

 

 

 

 

 

سپرده های پرداختنی

کد معین

 

نام معین
30601سپرده حسن انجام کاربس
30602سپرده حسن اجرای تعهداتبس
30603سپرده دریافتی مزایدهبس
30604سپرده دریافتی مناقصهبس
30605سایر سپرده های دریافتیبس

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

بدهی جاری

 

 

 

 

 

307

 

 

 

تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی کوتاه مدت

کد معین

 

نام معین
30701فروش اقساطیبس
30702سلفبس
30703

 

مشارکت مدنیبس
30704مضاربهبس

 

کدحساب کل

 

معینماهیت

 

کدنام حساب
308ذﺧﺎﻳﺮ30801ذﺧﻴﺮه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﻜﻮك اﻟﻮﺻﻮلبس
30802ذﺧﻴﺮه ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮادبس
30803ذﺧﻴﺮه ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲبس
30804ذﺧﻴﺮه ﻛﺎﻫﺶ ارزش  ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﺎلابس
30805ذﺧﻴﺮه ﺑﻦ ﻛﺎرﮔﺮيبس
30806ذﺧﻴﺮه ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻتبس
30807ذﺧﻴﺮه ﻣﺮﺧﺼﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪهبس

 

کدحساب کلمعینماهیت
کدنام حساب
401حساب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺠﺎري40101اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ­ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺠﺎريبس
40102حساب­های پرداختنی بلند مدت تجاریبس

 

کدحساب کلمعینماهیت
کدنام حساب
402ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت40101اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ­ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت غیر ﺗﺠﺎريبس
40102حساب­های پرداختنی بلند مدت غیرتجاریبس

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
403ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﻲ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت40301ﻓﺮوش اﻗﺴﺎطیبس
40302سلفبس
40303مشارکت مدنیبس
40304مضاربهبس

 

کدحساب کلماهیت
404ذﺧﻴﺮه ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎنبس

 

کدحساب کلمعینماهیت
کدنام حساب
405درآﻣﺪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﻪ دوره ﻫﺎي آﺗﻲ40501ﺳﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ارزيبس
40502داراﻳﻲ ﻫﺎي اﻫﺪاﻳﻲ از ﻃﺮف اﺷﺨﺎصبس

 

کدحساب کلمعینماهیت
501ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪهکدنام حساب
50101 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﻬﺎمبس
50102ﺻﺮفبس
50103ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﻬﺎم ﻋﺎدي ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪهبس
50104 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻫﺪاﻳﻲبس
50105اﻣﺘﻴﺎز ﭘﺎره ﺳﻬﻢبس
50106 ﺳﻬﺎم ﺧﺰاﻧﻪبس
50107ﺳﻮد ﺳﻬﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮزﻳﻊبس
50108ﻣﺎزاد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻬﺎمبس
50109ﺻﺮف ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم ﻣﻤﺘﺎزبس
50110ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪهبس
50111 ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎمبس
50112ﺣﻖ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎمبس
کدحساب کلماهیت
502اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲبس

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
503ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎ503.01اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲبس
50302اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴلبس
50303اندوخته عمومیبس
50304اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ داراﻳﻲ ﻫابس
50305ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎبس

 

کدحساب کلمعینماهیت
504ﻣﺎزاد ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ داراﻳﻲ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮدکدنام حساب
50401زمینبس
50402ساختمانبس
50403تاسیساتبس
50404ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰاتبس
50405اﺑﺰارآﻻتبس
50406وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪبس
50407اﺛﺎﺛﻴﻪ و ﻣﻨﺼﻮﺑﺎتبس
50408قالبهابس
50409ﻟﻮازم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲبس
50410داراﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺒﺎربس
50411ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪبس
50412ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪبس
50413ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺳﻬﺎم ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎبس
50414ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪبس
50415ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪبس
50416ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎبس

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
505سود(زیان) انباشته50501سود(زیان)انباشتهخنثی
50502سود(زیان)سال جاریخنثی
50503تعدیلات سنواتیخنثی

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
601فروش60101ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ داﺧﻠﻲبس
60102ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻓﺮوش و ﺗﺨﻔﻴﻔﺎت داﺧﻠﻲبد
60103ﺗﺨﻔﻴﻔﺎت ﻧﻘﺪي ﻓﺮوش داﺧﻠﻲبد
60104ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ ﺻﺎدراﺗﻲبس
60105ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻓﺮوش و ﺗﺨﻔﻴﻔﺎت ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﻲبد
60106ﺗﺨﻔﻴﻔﺎت ﻧﻘﺪي ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﻲبد

 

کدحساب کلمعینماهیت
کدنام حساب
602 درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت60201 درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت داﺧﻠﻲبس
60202درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎرﺟﻲبس

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
603ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ60301  ﻓﺮوش ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻋﺎديبس
60302ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﻮاد اوﻟﻴهبس
60303ﺳﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺴﻌﻴﺮ داراﻳﻲ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲبس
60304ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲبس

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
604ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎتی60401  ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش داراﻳﻲ ﻫﺎبس
60402  ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاريبس
60403ﺳﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮوش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاريبس
60404ﺳﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺴﻌﻴﺮ داراﻳﻲ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲبس
60405  ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲبس

 

کدحساب کلمعینماهیت
کدنام حساب
701ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﺎﻻي ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ داﺧﻠﻲ70101  ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﺎﻻي ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ داﺧﻠﻲ درون ﮔﺮوﻫﻲبد
70102  ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﺎﻻي ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ داﺧﻠﻲ ﺧﺎرج از ﮔﺮوهبد

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
702  ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﺎﻻي ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﺻﺎدراﺗﻲ70201ﻣﻮاد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢبد
70202دستمزد مستقیمبد
70203سرباربد

 

کدحساب کلمعینماهیت
کدنام حساب
703ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه70301دستمزد مستقیمبد
70302سرباربد

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
801هرﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪي80101ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺴﺘﻤﺮبد
80102ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮبد
80103ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎبد
80104دﺳﺘﻤﺰد ﻛﺎرﻛﻨﺎن روزﻣﺰدبد

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
802ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ80201ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري داراﻳﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪيبد
80202ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴهبد
80203ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪيبد
80204ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ داراﻳﻲ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪيبد
80205ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدي ﻫﺎبد
80206 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎتبد
80207ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺴﺖبد
80208ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺎرهبد
80209ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك داراﻳﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪيبد
80210ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲبد
80211ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اداري و ﺗﺸﻜﻴﻼتیبد
80212ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﺮوشبد

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
803ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ80301 زﻳﺎن ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪبد
80302زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ارزشبد
80303زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮﺟﻮدي اﻗﻼم راﻛﺪ و ﻧﺎﺑﺎببد
80304 ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺴﺮي و اﺿﺎﻓﻲ اﻧﺒﺎربد
80305ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺬب ﻧﺸﺪه در ﺗﻮﻟﻴﺪبد
80306زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺴﻌﻴﺮ داراﻳﻲ ﻫﺎي و ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎي ارزي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲبد

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
804ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ80401ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮد وام ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲبد
80402ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرﻣﺰد وام ﻫﺎبد
80403هزینه تمبر وسفتهبد
80404هزینه ﺟﺮﻳﻤﻪ دﻳﺮﻛﺮد وام ﻫﺎبد
80405ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﺎلیبد

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
805ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ80501زﻳﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش داراﻳﻲ ﻫﺎي  ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮدبد
80502زﻳﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاريبد
80503زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮوش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎبد
80504زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺴﻌﻴﺮ داراﻳﻲ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲبد
80505ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲبد
80506زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از اﻗﻼم ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒهبد

 

کدحساب کلمعینماهیت
کدنام حساب
901ﺣﺴﺎب ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ90101ﺣﺴﺎب ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﻛﺖخنثی
90102ﺣﺴﺎب ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﻛﺖخنثی

 

کدحساب کلمعینماهیت
کدنام حساب
902  ﻃﺮف ﺣﺴﺎب ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ90201ﻃﺮف ﺣﺴﺎب ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﻛﺖخنثی
90202ﻃﺮف ﺣﺴﺎب ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﻛﺖخنثی

 

کدحساب کلماهیت
903ﺗﺮاز اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪﺧﻨﺜﻲ

 

کدحساب کلماهیت
904ﺗﺮاز اﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪﺧﻨﺜﻲ

 

به این مطلب امتیاز دهید
[مجموع: 1 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به کمک داری? با ما تماس بگیرید