شرکت طراحی سایت و سئو در شیراز
آموزش حسابداری مالی از پایهمقالات حسابداری در نارون حساب

فیلم آموزش کدینگ حسابداری

آموزش جامع کدینگ حسابداری استاندارد همراه با فیلم آموزشی

کدینگ حسابداری :

در این کدینگ حسابداری که آموزش می دهیم یک کدینک حسابداری استاندارد می باشد که شما می توانید برای انواع کدینگ حسابداری شرکت های تولیدی، پیمانکاری، بازرگانی، خرید و فروش، خدماتی، صنعتی، رستوران ها استفاده کنید.شماره کدها را میتوانید در سطح کل و معین بصورت سلیقه ای تغییر دهد اما در استاندارد حسابداری ترتیب آنها باید همانند زیر رعایت شود.

 

بخش اول تعیین گروه حسابها

کد حسابگروه حسابماهیت
۱دارايي هاي جاريبد
۲دارايي هاي غير جاريبد
۳بدهي هاي جاريبس
۴بدهي هاي غیر جاریبس
۵حقوق صاحبان سهامبس
۶درآمدهابس
۷بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و خدمات ارائه شدهبد
۸هزينه هابد
۹ساير حساب هاخنثی

حال بايستي هر كدام از گروه حسابها را به حساب های کل ریز کنیم:

برای این کار می توان در ادامه كد هر گروه كد ديگري قرار داد. مثلاً موجودي نقد و بانك اولين حساب كل از دارايي هاي جاري است و مي توان به آن كد ۱۰۱ داد (صدویک) يك اول نماينده دارايي جاري و صفر يك دوم نماينده موجودي نقد و بانك يا در صورتي كه فرض مي شود حساب هاي كل اين گروه از ۱۰ تا بيش تر باشد، مثلا اين كدينگ از ۰۱ شروع مي كنيم.

 

ماهیتحساب كلكد حساب كلگروه حسابكد

گروه

بدموجودي نقد و بانك ۱۰۱دارایی های جاری ۱

 

بدسرمايه گذاري كوتاه مدت۱۰۲
بدحساب ها و اسناد دريافتني تجاري و غیرتجاری۱۰۳
بدساير حساب ها و اسناد دريافتني۱۰۴
بدموجودي مواد و كالا۱۰۵
بدسفارشات و پيش پرداخت ها۱۰۶
بدسپرده هاي ما نزد ديگران۱۰۷
ماهیتحساب كلكد حساب كلگروه حسابكد

گروه

بدحسابها و اسناد دریافتنی های بلند مدت ۲۰۱دارايي هاي غير جاري

 

 ۲
بدسرمايه گذاري هاي بلندمدت۲۰۲
بددارايي هاي در جريان تكميل۲۰۳
بددارايي هاي نامشهود۲۰۴
بددارايي هاي ثابت مشهود۲۰۵
بساستهلاک انباشته دارايي هاي ثابت مشهود۲۰۶
بدساير دارايي ها۲۰۷

 

کد گروهگروه حسابكد حساب كلحساب كلماهیت
۳بدهی های جاری۳۰۱حساب ها و اسناد پرداختني

تجاري و غیر تجاری

بس
۳۰۲مالیات پرداختنیبس

 

۳۰۳سود سهام پرداختنيبس
۳۰۴تسهيلات و اعتبارات مالي دريافتي كوتاه مدتبس
۳۰۵ذخایربس
۳۰۶پيش دريافت هابس
۳۰۷بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروشبس

 

 

 

کد گروهگروه حسابکد حساب کلحساب کلماهیت
۴بدهی های غیر جاری۴۰۱حساب ها و اسناد پرداختني بلندمدت تجاريبس
۴۰۳تسهيلات و اعتبارات مالي دريافتي بلندمدتبس
۴۰۴ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنانبس
۴۰۵درآمدهاي انتقالي به دوره هاي آتيبس

 

 

 

ماهیتحساب كلكد حساب كلگروه حسابكد

گروه

بسسرمايه پرداخت شده۵۰۱حقوق صاحبان سهام ۵
بساندوخته قانوني ۵۰۲
بسساير اندوخته ها ۵۰۳
بسمازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت مشهود ۵۰۴
بسسود (زيان) انباشته ۵۰۵

 

کد گروهگروه حسابکد حساب کلحساب کلماهیت
۶

 

درآمدها۶۰۱فروشبس
۶۰۲درآمد حاصل از ارائه خدماتبس
۶۰۳ساير درآمدهاي عملياتيبس
۶۰۴ساير درآمدهاي غير عملياتيبس

 

کد گروهگروه حسابکد حساب کلحساب کلماهیت
۷بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و خدمات ارائه شده۷۰۱بهاي تمام شده كالاي فروش رفته داخليبد
۷۰۲بهاي تمام شده كالاي فروش رفته خارجيبد
۷۰۳بهای تمام شده خدمات ارائه شدهبد

 

ماهیتحساب كلكد حساب كلگروه حسابكد

گروه

بدهزينه حقوق و دستمزد كاركنان غير توليدي ۸۰۱هزينه ها ۸
بدهزينه هاي عملياتي ۸۰۲
بدساير هزينه هاي عملياتي ۸۰۳
بدهزينه هاي مالي ۸۰۴
بدهزينه هاي غير عملياتي ۸۰۵

 

ماهیتحساب كلكد حساب كلگروه حسابكد

گروه

خنثیحساب هاي انتظامي۹۰۱ساير حساب ها ۹
خنثیطرف حساب هاي انتظامي ۹۰۲
خنثیتراز افتتاحيه ۹۰۳
خنثیتراز اختتاميه ۹۰۴

 

كدينگ بخش سوم – توضيح كدينگ درختي حساب هاي كل

در اين مرحله بايستي هر كدام از حساب هاي كل تعيين شده را به اجزاي آن كه همان حساب هاي معين هستند تفكيك كرد.  در اين بررسي مي توان تا چند سطح معين در نظر گرفت كه البته نرم افزارهاي رايج كنوني تا يك سطح معين را جوابگو هستند. (همكاران سيستم، رايورز و …) و از اين ميان فقط نرم افزار نويسا( اگر اشتباه نكنم) دو سطح معين را مي پذيرد  .

براي اين كار مثلاً حساب موجودي نقد و بانك از گروه دارايي هاي جاري كه كد ۱۰۱ به آن اختصاص پيدا كرد را تفكيك مي كنيم كه به ترتيب زير است: البته اگر بخواهيم از يك سطح معين استفاده كنيم، به جاي اين كه موجودي نزد بانك ها را در سطح دوم به ريالي و ارزي تفكيك كنيم، در همان سطح يك بار مي نويسيم موجودي نزد بانكها ريالي و بار ديگر موجودي نزد بانك ها ارزي كه كد آن به ترتيب ۱۰۱۰۱ و ۱۰۱۰۲ مي شود. اما در اين جا چون دو سطح معين در نظر گرفتيم،كد ۱۰۱۰۱ را به موجودي نزد بانك ها اختصاص داديم و از كد ۱ و ۲ براي تفكيك ريالي و ارزي در سطح دوم استفاده شد.

در بقيه موارد نيز به همين نحو عمل مي كنيم  .

 

کدحساب کل                  معین
کدنام حساب
۱۰۱موجودی نقد و بانک۱۰۱۰۱موجودی نزد بانکها
۱۰۱۰۲موجودی نزد صندوق
۱۰۱۰۳موجودی نزد تنخواه گردان
کدحساب کلمعین
کدنام حساب
۱۰۲سرمایه گذاری کوتاه مدت۱۰۲۰۱سپرده سرمایه گذاری
۱۰۲۰۲سرمایه گذاری در سهام
۱۰۲۰۳سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

 

معين حساب كلكد
نام حسابكد
اسناد دريافتني تجاري در جريان وصول ۱۰۳۰۱حساب ها و اسناد دريافتني ۱۰۳

 

اسناد دريافتني تجاري نزد صندوق ۱۰۳۰۲
اسناد دريافتني تجاري واخواستي ۱۰۳۰۳
حساب هاي دريافتني تجاري ۱۰۳۰۴

 

کد گروهعنوان گروه

 

کد کلعنوان کلمعینماهیت

 

کد معین

 

نام معین
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارایی جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰۴

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

۱۰۴۰۱

 

اسناد دریافتنی غیر تجاری در جریان وصول

 

بد
۱۰۴۰۲

 

اسناد دریافتنی غیر تجاری نزد صندوق

 

بد
۱۰۴۰۳

 

اسناد دریافتنی غیر تجاری واخواستی

 

بد
۱۰۴۰۴

 

حساب های دریافتنی غیر تجاری

 

بد
۱۰۴۰۵

 

مساعده کارکنان

 

 

بد
۱۰۴۰۶

 

وام ضروری کارکنان

 

 

بد
۱۰۴۰۷حق العمل کاران

 

 

بد
۱۰۴۰۸

 

ترخیص کاران گمرکی

 

بد
۱۰۴۰۹سپرده های موقت

 

 

بد
۱۰۴۱۰سود سهام دریافتنی

 

 

بد
۱۰۴۱۱طلب از شرکت های گروه

 

 

بد
۱۰۴۱۲طلب از سایر اشخاص وابسته

 

 

بد
۱۰۴۱۳خسارات قابل دریافت از بیمه

 

 

بد

 

 

 

کد گروه

 

عنوان گروه

 

کد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارایی جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موجودی مواد و کالا

کد معین

 

نام معین
۱۰۵۰۱

 

موجودی مواد اولیهبد
۱۰۵۰۲

 

موجودی قطعات و لوازم یدکیبد
۱۰۵۰۳

 

مواد کمکی و بسته بندیبد
۱۰۵۰۴

 

کالای در جریان ساختبد
۱۰۵۰۵

 

کالای ساخته شدهبد
۱۰۵۰۶

 

موجودی در راهبد
۱۰۵۰۷

 

کالای امانی ما نزد دیگرانبد
۱۰۵۰۸

 

موجودی اقلام راکد و ناببد
۱۰۵۰۹

 

موجودی ضایعات مواد اولیهبد
۱۰۵۱۰

 

موجودی ضایعات قطعات و لوازم ولوازم یدکیبد
۱۰۵۱۱

 

انحراف نرخ مواد اولیه هنگام خریدبد
۱۰۵۱۲

 

انحرافات کالای در جریان ساختبد
۱۰۵۱۳

 

سایر موجودی هابد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد گروه

 

 

عنوان گروه

 

کد کل

 

 

عنوان کل

 

 

معین

 

 

 

ماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارایی جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سفارشات و پیش پرداخت ها

کد معین

 

نام معین
 

۱۰۶۰۱

پیش پرداخت خریدبد
۱۰۶۰۲پیش پرداخت خدماتبد
۱۰۶۰۳پیش پرداخت بیمهبد
۱۰۶۰۴پیش پرداخت مالیاتبد
۱۰۶۰۵پیش پرداخت به پیمانکارانبد
۱۰۶۰۶سایرپیش پرداخت هابد
۱۰۶۰۷سفارشات اولیهبد
۱۰۶۱۰سفارشات ماشین الاتبد
۱۰۶۱۱موجودی تمبر و سفتهبد
۱۰۶۱۲هزینه های قبل از گشایش اعتبار سفارشبد

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱

 

 

 

 

 

 

 

دارایی جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰۷

 

 

 

 

 

 

سپرده های ما نزد دیگران

کد معین

 

نام معین
۱۰۷۰۱سپرده بیمهبد
۱۰۷۰۲

 

سپرده حسن انجام کاربد
۱۰۷۰۳

 

سپرده حسن اجرای تعهداتبد
۱۰۷۰۴

 

سپرده شرکت در مناقصهبد
۱۰۷۰۵

 

سپرده شرکت در مزایدهبد
۱۰۷۰۶

 

سپرده نزد بانک هابد

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

دارایی غیر جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۰۱

 

 

 

 

 

دارایی های ثابت مشهود

کد معیننام معین
۲۰۱۰۱زمینبد
۲۰۱۰۲ساختمانبد
۲۰۱۰۳تاسیساتبد
۲۰۱۰۴ماشین الات و تجهیزاتبد
۲۰۱۰۵ابزار الات

 

بد
۲۰۱۰۶وسایط نقلیهبد
۲۰۱۰۷اثاثیه و منصوباتبد
۲۰۱۰۸قالب هابد
۲۰۱۰۹لوازم ازمایشگاهیبد
۲۰۱۱۰دارایی های سرمایه ای موجود در انباربد

 

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارایی غیر جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۰۲

 

 

 

 

 

 

استهلاک انباشته دارایی های ثابت مشهود

کد معیننام معین
۲۰۱۰۲ساختمانبد
۲۰۲۰۳تاسیساتبد
۲۰۲۰۴ماشین الات و تجهیزاتبد
۲۰۲۰۵ابزار الاتبد
۲۰۲۰۶وسایط نقلیهبد
۲۰۲۰۷اثاثیه و منصوباتبد
۲۰۲۰۸قالب هابد
۲۰۲۰۹

 

لوازم ازمایشگاهیبد

 

 

 

 

لازم است دوستان عزیز به کد سایر دارایی ها ۲۹۹و تقابل کد حساب های دارایی ثابت مشهود استهلاک پذیر با استهلاک انباشته ان دقت کنند.مثلا کد ساختمان ۲۰۱۰۲است،استهلاک انباشته آن نیز ۲۰۲۰۲است.

از طرف دیگر توجه داشته باشید که لزومی ندارد همه حساب ها دو سطح معین داشته باشند از تکرار کد اجتناب می­کنیم.

اگر دوستان سوالی در مورد کدینگ داشتند جوابگو خواهم بود.

توجه کنید که کدینگ درختی تنها شامل حساب هایی است که درحسابداری استفاده میشود و بین همه شرکت های مشابه عمومیت دارد.اشخاص،بانک­ها و…در سرفصل تفضیلی حساب ها می­گنجد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

دارایی غیرجاری

 

 

 

 

 

 

 

۲۰۳

 

 

 

 

 

دارایی­های در جریان تکمیل

کد معیننام معین
۲۰۳۰۱ساختمان در جریان تکمیلبد
۲۰۳۰۲تاسیسات در جریان تکمیلبد
۲۰۳۰۳ماشین الات در جریان تکمیلبد
۲۰۳۰۴ابزار­الات در جریان تکمیلبد
۲۰۳۰۵قالب­های در جریان تکمیلبد

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

دارایی غیرجاری

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۰۴

 

 

 

 

 

 

دارایی های نامشهود

کد معین

 

 

نام معین

 

۲۰۴۰۱حق­الامتیاز ها

 

 

بد
۲۰۴۰۲حق استفاده از

خدمات عمومی

 

بد
۲۰۴۰۳سرقفلی محل کسب

 

 

بد
۲۰۴۰۴نرم افزار هابد
۲۰۴۰۵سیستم ها و روش ها

 

بد
۲۰۴۰۶سایر دارایی های نامشهود

 

بد

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

دارایی غیر جاری

 

 

 

 

 

۲۰۵

 

 

 

سرمایه گذاری های بلند مدت

کد معین

 

نام معین
۲۰۵۰۱سرمایه گذاری در سهام شرکت هابد
۲۰۵۰۲سرمایه گذاری در اوراق مشارکتبد
۲۰۵۰۳سپرده بانکیبد
۲۰۵۰۴وام های اعطاییبد

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

دارایی غیر جاری

 

 

 

 

 

 

۲۰۶

 

 

 

سایر دارایی های غیر جاری

 

کد معین

 

نام معین
۲۰۶۰۱مخارج انتقالی به دوره های آتیبد
۲۰۶۰۲وجه نقد مسدود شده نزد بانکبد
۲۰۶۰۳وجه نقد کنار گذاشته شده برای هدف مشخصبد
۲۰۶۰۴اسناد دریافتنی بلند مدتبد
۲۰۶۰۵حصه بلند مدت وام کارکنان

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

بدهی جاری

 

 

 

 

 

 

۳۰۱

 

 

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

کد معین

 

نام معین
۳۰۱۰۱اسناد پرداختنی تجاری

 

بس
۳۰۱۰۲معلق خریدبس
۳۰۱۰۳حساب های پرداختنی تجاری

 

بس

 

 

کد گروه

 

 

عنوان گروه

 

کد کل

 

 

عنوان کل

 

 

معین

 

 

 

ماهیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدهی جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۰۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

کد معین

 

نام معین
۳۰۲۰۱اسناد پرداختنی غیر تجاریبس
۳۰۲۰۲حساب های پرداختنی غیر تجاریبس
۳۰۲۰۳مالیات های تکلیفی پرداختنیبس
۳۰۲۰۴مالیات بر درآمد شرکت پرداختنیبس
۳۰۲۰۵حق بیمه پرداختنیبس
۳۰۲۰۶حقوق و دستمزد پرداختنیبس
۳۰۲۰۷عوارض شهرداریبس
۳۰۲۰۸دو در هزار فروش صنایعبس
۳۰۲۰۹یک در هزار تربیت بدنیبس
۳۰۲۱۰عوارض آموزش و پرورشبس
۳۰۲۱۱ذخیره هزینه های معوق پرداخت نشدهبس
۳۰۲۱۲حساب های پرداختنیبس
۳۰۲۱۳جاری شرکابس

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

بدهی جاری

 

 

 

 

 

۳۰۳

 

 

سفارشات و پیش دریافت ها

کد معین

 

نام معین
۳۰۳۰۱پیش دریافت فروشبس
۳۰۳۰۲پیش دریافت اراعه خدماتبس
۳۰۳۰۳سایر پیش دریافت هابس

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

۳

 

 

 

بدهی جاری

 

 

 

۳۰۴

 

 

ذخیره مالیات

کد معین

 

نام معین
۳۰۴۰۱ذخیره مالیات بر درآمد شرکت هابس

 

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

۳

 

بدهی جاری

 

۳۰۵

سود سهام پرداختنیکد معین

 

نام معین
۳۰۵۰۱سود سهام پرداختنیبس

 

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

بدهی جاری

 

 

 

 

 

 

۳۰۶

 

 

 

 

 

سپرده های پرداختنی

کد معین

 

نام معین
۳۰۶۰۱سپرده حسن انجام کاربس
۳۰۶۰۲سپرده حسن اجرای تعهداتبس
۳۰۶۰۳سپرده دریافتی مزایدهبس
۳۰۶۰۴سپرده دریافتی مناقصهبس
۳۰۶۰۵سایر سپرده های دریافتیبس

 

کد گروهعنوان گروهکد کلعنوان کلمعینماهیت

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

بدهی جاری

 

 

 

 

 

۳۰۷

 

 

 

تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی کوتاه مدت

کد معین

 

نام معین
۳۰۷۰۱فروش اقساطیبس
۳۰۷۰۲سلفبس
۳۰۷۰۳

 

مشارکت مدنیبس
۳۰۷۰۴مضاربهبس

 

کدحساب کل

 

معینماهیت

 

کدنام حساب
۳۰۸ذﺧﺎﻳﺮ۳۰۸۰۱ذﺧﻴﺮه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﻜﻮك اﻟﻮﺻﻮلبس
۳۰۸۰۲ذﺧﻴﺮه ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮادبس
۳۰۸۰۳ذﺧﻴﺮه ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲبس
۳۰۸۰۴ذﺧﻴﺮه ﻛﺎﻫﺶ ارزش  ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﺎلابس
۳۰۸۰۵ذﺧﻴﺮه ﺑﻦ ﻛﺎرﮔﺮيبس
۳۰۸۰۶ذﺧﻴﺮه ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻتبس
۳۰۸۰۷ذﺧﻴﺮه ﻣﺮﺧﺼﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪهبس

 

کدحساب کلمعینماهیت
کدنام حساب
۴۰۱حساب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺠﺎري۴۰۱۰۱اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ­ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺠﺎريبس
۴۰۱۰۲حساب­های پرداختنی بلند مدت تجاریبس

 

کدحساب کلمعینماهیت
کدنام حساب
۴۰۲ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت۴۰۱۰۱اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ­ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت غیر ﺗﺠﺎريبس
۴۰۱۰۲حساب­های پرداختنی بلند مدت غیرتجاریبس

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
۴۰۳ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﻲ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت۴۰۳۰۱ﻓﺮوش اﻗﺴﺎطیبس
۴۰۳۰۲سلفبس
۴۰۳۰۳مشارکت مدنیبس
۴۰۳۰۴مضاربهبس

 

کدحساب کلماهیت
۴۰۴ذﺧﻴﺮه ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎنبس

 

کدحساب کلمعینماهیت
کدنام حساب
۴۰۵درآﻣﺪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﻪ دوره ﻫﺎي آﺗﻲ۴۰۵۰۱ﺳﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ارزيبس
۴۰۵۰۲داراﻳﻲ ﻫﺎي اﻫﺪاﻳﻲ از ﻃﺮف اﺷﺨﺎصبس

 

کدحساب کلمعینماهیت
۵۰۱ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪهکدنام حساب
۵۰۱۰۱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﻬﺎمبس
۵۰۱۰۲ﺻﺮفبس
۵۰۱۰۳ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﻬﺎم ﻋﺎدي ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪهبس
۵۰۱۰۴ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻫﺪاﻳﻲبس
۵۰۱۰۵اﻣﺘﻴﺎز ﭘﺎره ﺳﻬﻢبس
۵۰۱۰۶ ﺳﻬﺎم ﺧﺰاﻧﻪبس
۵۰۱۰۷ﺳﻮد ﺳﻬﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮزﻳﻊبس
۵۰۱۰۸ﻣﺎزاد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻬﺎمبس
۵۰۱۰۹ﺻﺮف ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم ﻣﻤﺘﺎزبس
۵۰۱۱۰ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪهبس
۵۰۱۱۱ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎمبس
۵۰۱۱۲ﺣﻖ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎمبس
کدحساب کلماهیت
۵۰۲اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲبس

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
۵۰۳ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎ۵۰۳٫۰۱اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲبس
۵۰۳۰۲اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴلبس
۵۰۳۰۳اندوخته عمومیبس
۵۰۳۰۴اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ داراﻳﻲ ﻫابس
۵۰۳۰۵ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎبس

 

کدحساب کلمعینماهیت
۵۰۴ﻣﺎزاد ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ داراﻳﻲ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮدکدنام حساب
۵۰۴۰۱زمینبس
۵۰۴۰۲ساختمانبس
۵۰۴۰۳تاسیساتبس
۵۰۴۰۴ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰاتبس
۵۰۴۰۵اﺑﺰارآﻻتبس
۵۰۴۰۶وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪبس
۵۰۴۰۷اﺛﺎﺛﻴﻪ و ﻣﻨﺼﻮﺑﺎتبس
۵۰۴۰۸قالبهابس
۵۰۴۰۹ﻟﻮازم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲبس
۵۰۴۱۰داراﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺒﺎربس
۵۰۴۱۱ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪبس
۵۰۴۱۲ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪبس
۵۰۴۱۳ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺳﻬﺎم ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎبس
۵۰۴۱۴ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪبس
۵۰۴۱۵ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪبس
۵۰۴۱۶ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎبس

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
۵۰۵سود(زیان) انباشته۵۰۵۰۱سود(زیان)انباشتهخنثی
۵۰۵۰۲سود(زیان)سال جاریخنثی
۵۰۵۰۳تعدیلات سنواتیخنثی

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
۶۰۱فروش۶۰۱۰۱ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ داﺧﻠﻲبس
۶۰۱۰۲ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻓﺮوش و ﺗﺨﻔﻴﻔﺎت داﺧﻠﻲبد
۶۰۱۰۳ﺗﺨﻔﻴﻔﺎت ﻧﻘﺪي ﻓﺮوش داﺧﻠﻲبد
۶۰۱۰۴ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ ﺻﺎدراﺗﻲبس
۶۰۱۰۵ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻓﺮوش و ﺗﺨﻔﻴﻔﺎت ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﻲبد
۶۰۱۰۶ﺗﺨﻔﻴﻔﺎت ﻧﻘﺪي ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﻲبد

 

کدحساب کلمعینماهیت
کدنام حساب
۶۰۲ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت۶۰۲۰۱ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت داﺧﻠﻲبس
۶۰۲۰۲درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎرﺟﻲبس

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
۶۰۳ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ۶۰۳۰۱  ﻓﺮوش ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻋﺎديبس
۶۰۳۰۲ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﻮاد اوﻟﻴهبس
۶۰۳۰۳ﺳﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺴﻌﻴﺮ داراﻳﻲ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲبس
۶۰۳۰۴ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲبس

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
۶۰۴ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎتی۶۰۴۰۱  ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش داراﻳﻲ ﻫﺎبس
۶۰۴۰۲  ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاريبس
۶۰۴۰۳ﺳﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮوش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاريبس
۶۰۴۰۴ﺳﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺴﻌﻴﺮ داراﻳﻲ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲبس
۶۰۴۰۵  ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲبس

 

کدحساب کلمعینماهیت
کدنام حساب
۷۰۱ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﺎﻻي ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ داﺧﻠﻲ۷۰۱۰۱  ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﺎﻻي ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ داﺧﻠﻲ درون ﮔﺮوﻫﻲبد
۷۰۱۰۲  ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﺎﻻي ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ داﺧﻠﻲ ﺧﺎرج از ﮔﺮوهبد

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
۷۰۲  ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﺎﻻي ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﺻﺎدراﺗﻲ۷۰۲۰۱ﻣﻮاد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢبد
۷۰۲۰۲دستمزد مستقیمبد
۷۰۲۰۳سرباربد

 

کدحساب کلمعینماهیت
کدنام حساب
۷۰۳ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه۷۰۳۰۱دستمزد مستقیمبد
۷۰۳۰۲سرباربد

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
۸۰۱هرﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪي۸۰۱۰۱ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺴﺘﻤﺮبد
۸۰۱۰۲ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮبد
۸۰۱۰۳ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎبد
۸۰۱۰۴دﺳﺘﻤﺰد ﻛﺎرﻛﻨﺎن روزﻣﺰدبد

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
۸۰۲ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ۸۰۲۰۱ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري داراﻳﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪيبد
۸۰۲۰۲ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴهبد
۸۰۲۰۳ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪيبد
۸۰۲۰۴ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ داراﻳﻲ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪيبد
۸۰۲۰۵ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدي ﻫﺎبد
۸۰۲۰۶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎتبد
۸۰۲۰۷ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺴﺖبد
۸۰۲۰۸ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺎرهبد
۸۰۲۰۹ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك داراﻳﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪيبد
۸۰۲۱۰ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲبد
۸۰۲۱۱ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اداري و ﺗﺸﻜﻴﻼتیبد
۸۰۲۱۲ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﺮوشبد

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
۸۰۳ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ۸۰۳۰۱ زﻳﺎن ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪبد
۸۰۳۰۲زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ارزشبد
۸۰۳۰۳زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮﺟﻮدي اﻗﻼم راﻛﺪ و ﻧﺎﺑﺎببد
۸۰۳۰۴ ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺴﺮي و اﺿﺎﻓﻲ اﻧﺒﺎربد
۸۰۳۰۵ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺬب ﻧﺸﺪه در ﺗﻮﻟﻴﺪبد
۸۰۳۰۶زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺴﻌﻴﺮ داراﻳﻲ ﻫﺎي و ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎي ارزي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲبد

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
۸۰۴ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ۸۰۴۰۱ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮد وام ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲبد
۸۰۴۰۲ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرﻣﺰد وام ﻫﺎبد
۸۰۴۰۳هزینه تمبر وسفتهبد
۸۰۴۰۴هزینه ﺟﺮﻳﻤﻪ دﻳﺮﻛﺮد وام ﻫﺎبد
۸۰۴۰۵ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﺎلیبد

 

کدحساب کلمعینماهیت

 

کدنام حساب
۸۰۵ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ۸۰۵۰۱زﻳﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش داراﻳﻲ ﻫﺎي  ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮدبد
۸۰۵۰۲زﻳﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاريبد
۸۰۵۰۳زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮوش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎبد
۸۰۵۰۴زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺴﻌﻴﺮ داراﻳﻲ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲبد
۸۰۵۰۵ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲبد
۸۰۵۰۶زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از اﻗﻼم ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒهبد

 

کدحساب کلمعینماهیت
کدنام حساب
۹۰۱ﺣﺴﺎب ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ۹۰۱۰۱ﺣﺴﺎب ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﻛﺖخنثی
۹۰۱۰۲ﺣﺴﺎب ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﻛﺖخنثی

 

کدحساب کلمعینماهیت
کدنام حساب
۹۰۲  ﻃﺮف ﺣﺴﺎب ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ۹۰۲۰۱ﻃﺮف ﺣﺴﺎب ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﻛﺖخنثی
۹۰۲۰۲ﻃﺮف ﺣﺴﺎب ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﻛﺖخنثی

 

کدحساب کلماهیت
۹۰۳ﺗﺮاز اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪﺧﻨﺜﻲ

 

کدحساب کلماهیت
۹۰۴ﺗﺮاز اﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪﺧﻨﺜﻲ

 

4.7/5 (3 دیدگاه ها)
4.5/5 (2 دیدگاه ها)
4.5/5 (2 دیدگاه ها)
برچسب ها

نوشته‌های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن