این مورد بیشتر در زمان اجرای نرم افزار سپیدار رخ می دهد که در زیر بیشترین مشکلاتی که کاربران با آن روبرو شده اند را گردآوری کرده ایم.

موارد و مشكلات :

پيغام/مشكلدليلنحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد”اطلاعات وارد براي ثبت مشكل داردكليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است”پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده استفرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
“عنوان تكراري است”عنوان يا عنوان(2) تعيين شده قبلا براي پروژه ديگري استفاده شده استاطلاعات وارد شده را اصلاح كنيد .
قسمت پروژه مشاهده نميشودكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
پروژه باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
پروژه باز ميشود ولي امكان حذف وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
“امكان حذف پروژه مورد نظر وجود ندارد. مورد انتخاب شده هم اكنون در سيستم پیمانکاری استفاده شده است.”پروژه‌ای كه براي حذف انتخاب كرده ايد در اسناد پیمانکاری استفاده شده است .ابتدا اسنادي كه از اين پروژه استفاده كرده اند را اصلاح يا حذف كنيد .

 

سوالات در بخش تسویه حساب نرم افزار سپیدار

سوالات در بخش تسویه حساب نرم افزار سپیدار را در لیست کردیم :

پيغام/مشكلدليلنحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد”اطلاعات وارد براي ثبت مشكل داردكليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است”پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده استفرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
“شماره تكراري است”شماره تعيين شده قبلا براي تسویه حساب ديگري استفاده شده است1- اطلاعات وارد شده براي قرارداد را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري تسویه حساب را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

“شماره بايد بزرگتر از … باشد”شماره تعيين شده از شماره شروع تعيين شده در روش شماره گذاري تسویه حساب كوچكتر است1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري صورت هزینه را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

“شماره از … بزرگتر است”شماره تعيين شده از شماره پايان تعيين شده در روش شماره گذاري تسویه حساب بزرگتر است1- اطلاعات وارد شده براي قرارداد را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري تسویه حساب را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

قسمت تسویه حساب مشاهده نميشودكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
تسویه حساب باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
تسویه حساب باز ميشود ولي امكان حذف وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
در ليست طرف مقابل ، نام يك طرف حساب نمايش داده نميشوداین طرف مقابل دارای صورت هزینه برای قرارداد انتخاب شده نیست.اطلاعات وارد شده براي قرارداد را اصلاح كنيد .
در ليست صورت وضعیت/صورت هزینه، صورت مورد نظر نمايش داده نميشوداین صورت دارای مانده تسویه نشده نمی باشد.
گزينه طرف مقابل غير فعال استنوع تسویه حساب، مطالبات انتخاب شده است و طرف مقابل آن همان کارفرمای قرارداد است. –
امكان تغییر اقلام تسویه حساب مورد نظر وجود ندارد.برای این تسویه حساب، یک رسید دریافت/ اعلامیه پرداخت صادر شده است.ابتدا رسید دریافت/اعلامیه پرداخت مربوط به این تسویه حذف کنید و سپس عملیات ویرایش را تکرار نمایید.
“اين تسويه حساب به علت وجود تسويه حسابي بعد از آن قابل حذف نيست.”اقلامی که در تسویه حساب شرکت کرده اند، بعد از این تسویه در تسویه دیگری نیز شرکت کرده اند.تسویه های مربوط به اقلام تسویه حساب را از آخرین حذف کنید.

 

مشکلات در تنظيمات پيمانكاري نرم افزار سپیدار

سولات و  مشکلات در تنظيمات پيمانكاري نرم افزار سپیدار

قسمتعنوانكاربردنكات و توضيحات
معين هاي سند حسابداري اطلاعات دريافت قراردادمعين رسيد دريافت قراردادهنگام صدور رسيد دريافت پيش دريافت قرارداد، اين حساب بصورت پيش فرض به عنوان حسابي كه بايد بستانكار در آن درج شود نمايش داده ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين هاي سند حسابداري مصالح كارفرما قراردادمعين رسيد انبار قراردادهنگام صدور سند حسابداري رسيد انبار اين حساب بصورت پيش فرض به عنوان حسابي كه بايد بستانكار در آن درج شود نمايش داده ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين هاي سند حسابداري صورت وضعيتدريافتني صورت وضعيتهنگام صدور سند حسابداري صورت وضعيت ، مبلغ دريافتني در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين هاي سند حسابداري صورت وضعيتتاييد شده صورت وضعيتهنگام صدور سند حسابداري صورت وضعيت، مبلغ تاييد شده صورت وضعيت در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
صدور خودکار سند حسابداریصورت وضعیتدر صورت انتخاب این گزینه با صدور صورت وضعیت، سند حسابداری آن به طور خودکار صادر می شود.
صدور خودکار سند حسابداریصورت هزینهدر صورت انتخاب این گزینه با صدور صورت هزینه، سند حسابداری آن به طور خودکار صادر می شود.
معين هاي بستانكار هزينهمعين پرداخت نقدي هزينههنگام صدور سند حسابداري صورت هزينه از نوع نقدي ، مبلغ  صورت هزينه  در اين معين درج ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين هاي بستانكار هزينهمعين پرداخت اعتباري هزينههنگام صدور سند حسابداري صورت هزينه از نوع اعتباري ، مبلغ  صورت هزينه  در اين معين درج ميشود . از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين ضرايبانجام تعهداتهنگام صدور سند حسابداري صورت وضعيت ، مبلغ انجام تعهدات در اين حساب ثبت ميشود . از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين ضرايبمالياتهنگام صدور سند حسابداري صورت وضعيت ، مبلغ ماليات در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين ضرايبماليات بر ارزش افزودههنگام صدور سند حسابداري صورت وضعيت ، مبلغ ماليات بر ارزش افزوده در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين ضرايببيمه تامين اجتماعيهنگام صدور سند حسابداري صورت وضعيت ، مبلغ بيمه تامين اجتماعي در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود.
معين ضرايبحسن انجام كارهنگام صدور سند حسابداري صورت وضعيت ، مبلغ حسن اجام كار در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود.
معين ضرايبساير ضرايب كاهندههنگام صدور سند حسابداري صورت وضعيت ، مبلغ ضرايب كاهنده تعريف شده توسط كاربر همه بصورت سرجمع در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود.
معين ضرايبساير ضرايب افزايندههنگام صدور سند حسابداري صورت وضعيت ، مبلغ ضرايب افزاينده تعريف شده توسط كاربر همه بصورت سرجمع در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
درصدهاي استهلاكدرصد استهلاك پيش دريافتهنگام  ثبت قرارداد درصد استهلاك پيش دريافت بصورت پيش فرض از اين قسمت در قرارداد درج مي شود.
درصدهاي استهلاكدرصد استهلاك پيش دريافتهنگام  ثبت قرارداد درصد استهلاك علي الحساب بصورت پيش فرض از اين قسمت در قرارداد درج مي شود.
درصد پيش فرض سقف تغييراتدرصد پيش فرض سقف تغييراتهنگام  ثبت قرارداد درصد سقف تغييرات  قرارداد بصورت پيش فرض از اين قسمت در قرارداد درج مي شود. –

خطاهای قسمت صورت هزینه نرم افزار سپیدار

موارد و مشكلات :

پيغام/مشكلدليلنحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد”اطلاعات وارد براي ثبت مشكل داردكليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است”پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده استفرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
“شماره تكراري است”شماره تعيين شده قبلا براي صورت هزینه ديگري استفاده شده است1-      اطلاعات وارد شده براي قرارداد را اصلاح كنيد .

2-      اطلاعات وارد شده براي نوع را اصلاح كنيد .

3-      اطلاعات وارد شده براي نوع سند را اصلاح كنيد .

4-       محدوده قابل قبول براي شماره گذاري صورت هزینه را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

“شماره بايد بزرگتر از … باشد”شماره تعيين شده از شماره شروع تعيين شده در روش شماره گذاري صورت هزینه كوچكتر استمحدوده قابل قبول براي شماره گذاري صورت هزینه را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .
“شماره از … بزرگتر است”شماره تعيين شده از شماره پايان تعيين شده در روش شماره گذاري صورت هزینه بزرگتر استمحدوده قابل قبول براي شماره گذاري صورت هزینه را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .
قسمت صورت هزینه مشاهده نميشودكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
صورت هزینه باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
صورت هزینه باز ميشود ولي امكان حذف وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
در ليست کارگاه ، نام يك کارگاه نمايش داده نميشوداین کارگاه در قرارداد انتخاب شده نیست.اطلاعات وارد شده براي قرارداد را اصلاح كنيد .
گزينه طرف مقابل غير فعال استنوع تسویه حساب، مطالبات انتخاب شده است و طرف مقابل آن همان کارفرمای قرارداد است. –
امكان تغییر اقلام صورت هزینه مورد نظر وجود ندارد.برای این صورت هزینه ، سند حسابداری صادر شده است.ابتدا سند حسابداری مربوط به این صورت را حذف کنید و سپس عملیات ویرایش را تکرار نمایید.
“اين صورت هزینه به علت وجود تسويه حساب قابل حذف نيست.”اقلامی که در تسویه حساب شرکت کرده اند، در تسویه حسابی شرکت کرده اند.تسویه های مربوط به اقلام صورت هزینه را حذف کنید.

 

سوالات و مشکلات قسمت صورت وضعیت

 

پيغام/مشكلدليلنحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد”اطلاعات وارد شده براي ثبت مشكل دارد.كليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد.
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است”پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده است.فرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد.
قسمت قرارداد مشاهده نميشودكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارد.از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند.
قسمت قرارداد مشاهده نميشودبراي قرارداد مورد نظر صورت وضعيت قطعي ثبت نموده ايد نمي توانيد صورت وضعيت ديگري ثبت كنيد.جهت ثبت صورت وضعيت جديد صورت وضعيت قطعي را حذف كنيد.
فرم صورت وضعيت باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارد.از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند.
فرم صورت وضعيت باز ميشود ولي امكان حذف وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند.

 

سوالات قسمت ضرایب نرم افزار پیمانکاری سپیدار

پيغام/مشكلدليلنحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد”اطلاعات وارد براي ثبت مشكل داردكليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است”پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده استفرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
“عنوان تكراري است”عنوان يا عنوان(2) تعيين شده قبلا براي ضریب ديگري استفاده شده استاطلاعات وارد شده را اصلاح كنيد .
قسمت ضریب مشاهده نميشودكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
ضریب باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
ضریب باز ميشود ولي امكان حذف وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
“امكان حذف ضریب مورد نظر وجود ندارد. مورد انتخاب شده هم اكنون در سيستم پیمانکاری استفاده شده است.”ضریبی كه براي حذف انتخاب كرده ايد در اسناد پیمانکاری استفاده شده است .ابتدا اسنادي كه از اين ضریب استفاده كرده اند را اصلاح يا حذف كنيد .

 

خطاهای قسمت قرارداد های نرم افزار پیمانکاری سپیدار

11-   موارد و مشكلات :

پيغام/مشكلدليلنحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد”اطلاعات وارد شده براي ثبت مشكل داردكليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است”پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده استفرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
قسمت قرارداد مشاهده نميشودكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
قرارداد باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
قرارداد باز ميشود ولي امكان حذف وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .

 

خطاهای قسمت کارگاه در نرم افزار پیمانکاری سپیدار

5-    موارد و مشكلات :

پيغام/مشكلدليلنحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد”اطلاعات وارد براي ثبت مشكل داردكليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است”پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده استفرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
“عنوان تكراري است”عنوان يا عنوان(2) تعيين شده قبلا براي کارگاه ديگري استفاده شده استاطلاعات وارد شده را اصلاح كنيد .
قسمت کارگاه مشاهده نميشودكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
کارگاه باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
کارگاه باز ميشود ولي امكان حذف وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
“امكان حذف کارگاه مورد نظر وجود ندارد. مورد انتخاب شده هم اكنون در سيستم پیمانکاری استفاده شده است.”کارگاهی كه براي حذف انتخاب كرده ايد در اسناد پیمانکاری (قراداد)استفاده شده است .ابتدا اسنادي كه از اين کارگاه  استفاده كرده اند را اصلاح يا حذف كنيد .

 

 

خطاهای قسمت نوع هزینه در نرم افزار پیمانکاری سپیدار

5-     موارد و مشكلات :

پيغام/مشكلدليلنحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد”اطلاعات وارد براي ثبت مشكل داردكليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است”پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده استفرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
“عنوان تكراري است”عنوان يا عنوان(2) تعيين شده قبلا براي نوع ديگري استفاده شده استاطلاعات وارد شده را اصلاح كنيد .
قسمت نوع هزینه مشاهده نميشودكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
نوع هزینه باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
نوع هزینه باز ميشود ولي امكان حذف وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
“امكان حذف نوع هزینه مورد نظر وجود ندارد. مورد انتخاب شده هم اكنون در سيستم پیمانکاری استفاده شده است.”نوع هزینه ای كه براي حذف انتخاب كرده ايد در اسناد پیمانکاری استفاده شده است .ابتدا اسنادي كه از اين نوع هزینه استفاده كرده اند را اصلاح يا حذف كنيد .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به کمک داری? با ما تماس بگیرید