خطاهای قسمت انبارگردانی سپیدار

موارد و مشكلات :

پيغام/مشكل دليل نحوه رفع مشكل
قسمت تنظيمات مشاهده نميشود كاربري كه با آن وارد سيستم شده ايد ، به قسمت تنظيمات دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي قسمت تنظيمات دسترسي ايجاد كند .
همه قسمتهاي تنظيمات غير فعال است و قابل تغيير نيست كاربري كه با آن وارد سيستم شده ايد ، دسترسي اعمال تغييرات در تنظيمات را ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر دسترسي تغيير تنظيمات در حد سرپرست را فعال كند .
در صفحه دفترداري ، امكان تغيير قسمت طول كد حسابها غير فعال است تعريف حسابهاي گروه ، كل و معين در سيستم انجام شده است بايد تمام حسابهاي تعريف شده حذف شده و مجددا ايجاد شوند .
در قسمت ليست ارز پايه ، هيچ ارزي يه جز ريال نمايش داده نميشود در تعريف ارزها به جز ارز ريال ، ارز ديگري تعريف نشده است در تعريف ارزها ، ارز مورد نظر را تعريف كنيد .
در قسمت ليست محل فعاليت ، هيچ اطلاعاتي نمايش داده نميشود در  قسمت محل هاي جغرافيايي هيچ اطلاعاتي تعريف نشده است در تعريف محل هاي جغرافيايي ،  اطلاعات مورد نظر را تعريف كنيد .
در ليست معين ، هيچ اطلاعاتي نمايش داده نميشود هيچ حساب معيني در سيستم  تعريف نشده است در تعريف حسابها ، حسابهاب معين را تعريف كنيد .

 

خطاهای قسمت انبار سپیدار

موارد و مشكلات :

پيغام/مشكل دليل نحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد” اطلاعات وارد براي ثبت مشكل دارد كليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است” پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده است فرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
قسمت انبار مشاهده نميشود كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
انبار باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود ندارد كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
انبار باز ميشود ولي امكان حذف وجود ندارد كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
“عنوان انبار تكراري است.” عنوان يا عنوان (2) انبار انتخاب شده قبلا براي انبار ديگري استفاده شده است اطلاعات وارد شده را اصلاح كنيد .
“كد انبار تكراري است.” كد انبار انتخاب شده قبلا براي انبار ديگري استفاده شده است اطلاعات وارد شده را اصلاح كنيد .
“امكان حذف انبار انتخاب شده وجود ندارد. اين انبار در اسناد انبار استفاده شده است.” انباري كه براي حذف انتخاب كرده ايد در اسناد انبار استفاده شده است 1- قابل حذف نيست .

2- ابتدا اسناد انباري كه از اين انبار در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين انبار را حذف كنيد.

“امكان حذف انبار مورد نظر وجود ندارد. مورد انتخاب شده هم اكنون در سيستم فروش استفاده شده است.” انباري كه براي حذف انتخاب كرده ايد در اسناد فروش استفاده شده است 1- قابل حذف نيست .

2- ابتدا اسناد فروش كه از اين انبار در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين انبار را حذف كنيد.

در ليست حسابهاي معين ، هيچ حسابي نمايش داده نميشود در تعريف حسابها ، هيچ حساب معيني تعريف نشده است در تعريف حسابها ، حسابهاي معين را تعريف كرده و سپس به انبار ارتباط دهيد
در ليست حسابهاي معين ، برخي حسابها نمايش داده نميشود فقط حسابهاي معيني نمايش داده ميشوند كه فعال بوده و خصوصيات تفصيل پذير ، پيگيري و ارزي آنها غير فعال باشد حسابهاي مورد نظر را را در درختواره حسابها اصلاح كرده و سپس به انبار ارتباط دهيد

 

خطاهای برگشت خروجی انبار نرم افزار سپیدار

موارد و مشكلات :

پيغام/مشكل دليل نحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد” اطلاعات وارد براي ثبت مشكل دارد كليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است” پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده است فرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
طرف مقابل انتخاب شده در ليست سياه است. آيا مايل به انتخاب آن هستيد؟” براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه ليست سياه فعال است
“شماره تكراري است” شماره تعيين شده قبلا براي برگشت خروجي انبار ديگري استفاده شده است 1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري برگشت خروجي انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد .

“شماره بايد بزرگتر از … باشد” شماره تعيين شده از شماره شروع تعيين شده در روش شماره گذاري برگشت خروجي انبار كوچكتر است 3- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

4- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري برگشت خروجي انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد .

“شماره از … بزرگتر است” شماره تعيين شده از شماره پايان تعيين شده در روش شماره گذاري برگشت خروجي انبار بزرگتر است 1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري برگشت خروجي انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد .

قسمت برگشت خروجي انبار مشاهده نميشود كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
برگشت خروجي انبار باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود ندارد كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
برگشت خروجي انبار باز ميشود ولي امكان حذف وجود ندارد كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
“امكان حذف برگشت خروجي انبار وجود ندارد، زيرا بر مبناي اين برگشت خروجي انبار ، برگشت برگشت خروجي انبار صادر شده است.” برگشت خروجي انباري كه براي حذف انتخاب كرده ايد در يك يا چند برگشت برگشت خروجي انبار به عنوان مبنا استفاده شده است 1- قابل انجام نيست .

2- ابتدا برگشت خروجي هايي كه از اين برگشت خروجي انبار در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين برگشت خروجي انبار را حذف كنيد.

“امكان حذف قلم وجود ندارد، زيرا بر اساس اين قلم خروجي ، برگشت خروجي صادر شده است.” قلم برگشت خروجي انباري كه براي حذف انتخاب كرده ايد در يك يا چند برگشت برگشت خروجي انبار به عنوان مبنا استفاده شده است 1- قابل انجام نيست .

2- ابتدا برگشت خروجي هايي كه از اين قلم برگشت خروجي انبار در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين برگشت خروجي انبار را حذف كنيد.

“بعد از عمليات قيمت گذاري نمي توان سند را ويرايش كرد.” در حال ويرايش اطلاعات سندي هستيد كه در قيمت گذاري اسناد انبار شركت كرده است 1- قابل انجام نيست .

2- قيمت گذاري كه از اينسند در آنها استفاده شده را حذف كرده سپس اين سند را ويرايش كنيد.

“بعد از عمليات قيمت گذاري نمي توان سند را حذف كرد.” در حال حذف اطلاعات سندي هستيد كه در قيمت گذاري اسناد انبار شركت كرده است 3- قابل انجام نيست .

4- قيمت گذاري كه از اينسند در آنها استفاده شده را حذف كرده سپس اين سند را ويرايش كنيد.

اطلاعات يك شخص يا شركت در قسمت انتخاب تحويل دهنده نمايش داده نميشود براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده يا گزينه فعال ، فعال نيست براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده يا فعال را فعال كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. براي انبار انتخاب شده، حساب معين تعيين نشده است. لطفا قبل از انجام اين عمليات، حساب معين انبار را تعيين كنيد.” در قسمت تعريف انبار ، براي انبار مرتبط با اين سند ، حساب معيني تعيين نشده است در قسمت تعريف انبار ، براي انبار مرتبط با اين سند ، حساب معين انتخاب كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا قبل از انجام اين عمليات، براي تمام اقلام برگشت خروجي ، قيمت را وارد نماييد.” اطلاعات مبلغي برخي از اقلام مشخص نشده است اطلاعات را تكميل كنيد
“لطفا قبل از افزودن قلم كالا، انبار مورد نظر را انتخاب كنيد.” در بالاي فرم ، گزينه انبار انتخاب نشده است اطلاعات را تكميل كنيد
“لطفا قبل از انتخاب فاكتور برگشت فروش، انبار را انتخاب نماييد.” در بالاي فرم ، گزينه انبار انتخاب نشده است اطلاعات را تكميل كنيد
“سند حسابداري براي اين مورد قبلا صادر شده است.” سند حسابداري مرتبط با اين سند قبلا صادر شده است قابل انجام نيست .
“براي اين مورد سند حسابداري موجود نيست.” گزينه مشاهده و يا حذف سند حسابداري را براي سندي انتخاب كشده ايد كه حسابداري مرتبط با اين سند قبلا صادر نشده است قابل انجام نيست .

 

خطاهای قسمت برگشت  رسید انبار نرم افزار سپیدار

 

      موارد و مشكلات :

پيغام/مشكل دليل نحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد” اطلاعات وارد براي ثبت مشكل دارد كليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است” پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده است فرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
طرف مقابل انتخاب شده در ليست سياه است. آيا مايل به انتخاب آن هستيد؟” براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه ليست سياه فعال است
“شماره تكراري است” شماره تعيين شده قبلا براي برگشت رسيد انبار ديگري استفاده شده است 1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري برگشت رسيد انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

“شماره بايد بزرگتر از … باشد” شماره تعيين شده از شماره شروع تعيين شده در روش شماره گذاري برگشت رسيد انبار كوچكتر است 3- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

4- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري برگشت رسيد انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

“شماره از … بزرگتر است” شماره تعيين شده از شماره پايان تعيين شده در روش شماره گذاري برگشت رسيد انبار بزرگتر است 1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري برگشت رسيد انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

قسمت برگشت رسيد انبار مشاهده نميشود كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
برگشت رسيد انبار باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود ندارد كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
برگشت رسيد انبار باز ميشود ولي امكان حذف وجود ندارد كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
“بعد از عمليات قيمت گذاري نمي توان سند را ويرايش كرد.” در حال ويرايش اطلاعات سندي هستيد كه در قيمت گذاري اسناد انبار شركت كرده است 1- قابل انجام نيست .

2- قيمت گذاري كه از اينسند در آنها استفاده شده را حذف كرده سپس اين سند را ويرايش كنيد.

“بعد از عمليات قيمت گذاري نمي توان سند را حذف كرد.” در حال حذف اطلاعات سندي هستيد كه در قيمت گذاري اسناد انبار شركت كرده است 3- قابل انجام نيست .

4- قيمت گذاري كه از اينسند در آنها استفاده شده را حذف كرده سپس اين سند را ويرايش كنيد.

اطلاعات يك شخص يا شركت در قسمت انتخاب تحويل گيرنده نمايش داده نميشود براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده يا گزينه فعال  ، فعال نيست براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده يا فعال را فعال كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. براي انبار انتخاب شده، حساب معين تعيين نشده است. لطفا قبل از انجام اين عمليات، حساب معين انبار را تعيين كنيد.” در قسمت تعريف انبار ، براي انبار مرتبط با اين سند ، حساب معيني تعيين نشده است در قسمت تعريف انبار ، براي انبار مرتبط با اين سند ، حساب معين انتخاب كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا قبل از انجام اين عمليات، براي تمام اقلام رسيد، قيمت را وارد نماييد.” اطلاعات مبلغي برخي از اقلام مشخص نشده است اطلاعات را تكميل كنيد
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا قبل از انجام اين عمليات، براي تمام اقلام برگشت رسيد، قيمت را وارد نماييد.” اطلاعات مبلغي برخي از اقلام مشخص نشده است عمليات قيمت گذاري اسناد انبار را انجام داده و يا اطلاعات را تكميل كنيد
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا قبل از انجام اين عمليات، حساب معين سند انبار را انتخاب نماييد.” در بالاي فرم برگشت رسيد انبار ، گزينه “حساب معين” خالي است اطلاعات را تكميل كنيد
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا در تنظيمات سيستم، حساب معين پيش پرداخت ماليات را تعيين كنيد.” در تنظيمات عمومي ، حساب معين پيش پرداخت ماليات تعيين نشده است در تنظيمات عمومي ، حساب معين پيش پرداخت ماليات را انتخاب كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا در تنظيمات سيستم، حساب معين پيش پرداخت عوارض را تعيين كنيد.” در تنظيمات عمومي ، حساب معين پيش پرداخت عوارض تعيين نشده است در تنظيمات عمومي ، حساب معين پيش پرداخت عوارض را انتخاب كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا در تنظيمات انبار، حساب معين ‘هزينه حمل برگشت رسيد’ را تعيين كنيد.” در تنظيمات تامين كنندگان و خريد ، حساب معين هزينه برگشت رسيد تعيين نشده است در تنظيمات تامين كنندگان و خريد ، حساب معين واسط را انتخاب كنيد .
“لطفا قبل از افزودن قلم كالا، انبار مورد نظر را انتخاب كنيد.” در بالاي فرم ، گزينه انبار انتخاب نشده است اطلاعات را تكميل كنيد
“لطفا قبل از انتخاب رسيد انبار، انبار را انتخاب نماييد.” در بالاي فرم ، گزينه انبار انتخاب نشده است اطلاعات را تكميل كنيد
“سند حسابداري براي اين مورد قبلا صادر شده است.” سند حسابداري مرتبط با اين سند قبلا صادر شده است قابل انجام نيست .
“براي اين مورد سند حسابداري موجود نيست.” گزينه مشاهده و يا حذف سند حسابداري را براي سندي انتخاب كشده ايد كه حسابداري مرتبط با اين سند قبلا صادر نشده است قابل انجام نيست .
“نميتوانيد نوع برگشت رسيد را تغيير دهيد زيرا قلم با مبنا درج شده است. در صورت لزوم، ابتدا قلم هاي داراي مبنا را حذف كنيد.” در قسمت اقلام سند ، گزينه هاي مبنادار وجود دارند كه با توجه به تحويل گيرنده انتخاب شده اند . اقلام مبنا دار را حذف كنيد .

 

تاثير عمليات مختلف سيستم بر برگشت خروجي انبار :

 

از يك برگشت خروجي انبار در جاها و عمليات مختلفي استفاده ميشود و همچنين عمليات مختلف براي روي برگشت خروجي انبار تاثيراتي ميگذارند . ليست موارد و تاثيرات عمليات مختلف بر روي برگشت خروجي انبار به شرح زير است :

عمليات

تاثير

صدور سند حسابداري

تا وقتي سند حسابداري براي يك برگشت خروجي در حسابداري صادر شده باشد ، كليه اطلاعات آن برگشت خروجي غير قابل تغيير ميشود .

قيمت گذاري اسناد انبار

تمامي برگشت خروجي هاي انبار يك انبار كه تاريخ صدور آنها كوچكتر يا مساوي با تاريخ آخرين قيمت گذاري انجام شده براي اسناد آن انبار باشند ، قابل حذف و ويرايش نخواهند بود .

 

    تاثير عمليات مختلف سيستم بر برگشت رسيد انبار :

از يك برگشت رسيد انبار در جاها و عمليات مختلفي استفاده ميشود و همچنين عمليات مختلف براي روي برگشت رسيد انبار تاثيراتي ميگذارند . ليست موارد و تاثيرات عمليات مختلف بر روي برگشت رسيد انبار به شرح زير است :

عمليات تاثير
صدور سند حسابداري تا وقتي سند حسابداري براي يك برگشت رسيد در حسابداري صادر شده باشد ، كليه اطلاعات آن رسيد غير قابل تغيير ميشود .
قيمت گذاري اسناد انبار تمامي برگشت رسيدهاي انبار يك انبار كه تاريخ صدور آنها كوچكتر يا مساوي با تاريخ آخرين قيمت گذاري انجام شده براي اسناد آن انبار باشند ، قابل حذف و ويرايش نخواهند بود .
صدور صورتحساب خريد تمامي برگشت رسيدهاي انبار يك تامين كننده كه در صدور صورتحساب خريد براي آن تامين كننده شركت كرده باشند ، قابل حذف و ويرايش نخواهند بود .

 

  تاثير عمليات مختلف سيستم بر خروجي انبار :

از يك خروجي انبار در جاها و عمليات مختلفي استفاده ميشود و همچنين عمليات مختلف براي روي خروجي انبار تاثيراتي ميگذارند . ليست موارد و تاثيرات عمليات مختلف بر روي خروجي انبار به شرح زير است :

عمليات تاثير
صدور سند حسابداري تا وقتي سند حسابداري براي يك خروجي در حسابداري صادر شده باشد ، كليه اطلاعات آن خروجي غير قابل تغيير ميشود .
صدور برگشت خروجي انبار بر اساس خروجي انبار 1-    خروجي كه بر اساس آن يكي از اقلام آن برگشت خروجي صادر باشد قابل حذف نيست

2-    قلم خروجي كه بر اساس آن قلم ، برگشت خروجي صادر باشد قابل حذف نيست

3-    تعداد قلم خروجي كه بر اساس آن قلم ، برگشت خروجي صادر باشد را ميتوان ويرايش كرد ولي تعداد آن را به كمتر از تعداد برگشت خورده بر اساس آن نميتوان ويرايش كرد

قيمت گذاري اسناد انبار تمامي خروجي هاي انبار يك انبار كه تاريخ صدور آنها كوچكتر يا مساوي با تاريخ آخرين قيمت گذاري انجام شده براي اسناد آن انبار باشند ، قابل حذف و ويرايش نخواهند بود .

 

تاثير عمليات مختلف سيستم بر رسيد انبار :

از يك رسيد انبار در جاها و عمليات مختلفي استفاده ميشود و همچنين عمليات مختلف براي روي رسيد انبار تاثيراتي ميگذارند . ليست موارد و تاثيرات عمليات مختلف بر روي رسيد انبار به شرح زير است :

عمليات تاثير
صدور سند حسابداري تا وقتي سند حسابداري براي يك رسيد در حسابداري صادر شده باشد ، كليه اطلاعات آن رسيد غير قابل تغيير ميشود .
صدور برگشت رسيد انبار بر اساس رسيد انبار 1-    رسيدي كه بر اساس آن يكي از اقلام آن برگشت رسيد صادر شده باشد قابل حذف نيست

2-    قلم رسيدي كه بر اساس آن قلم ، برگشت رسيد صادر شده باشد قابل حذف نيست

3-    تعداد قلم رسيدي كه بر اساس آن قلم ، برگشت رسيد صادر شده باشد را ميتوان ويرايش كرد ولي تعداد آن را به كمتر از تعداد برگشت خورده بر اساس آن نميتوان ويرايش كرد

قيمت گذاري اسناد انبار تمامي رسيدهاي انبار يك انبار كه تاريخ صدور آنها كوچكتر يا مساوي با تاريخ آخرين قيمت گذاري انجام شده براي اسناد آن انبار باشند ، قابل حذف و ويرايش نخواهند بود .
صدور صورتحساب خريد تمامي رسيدهاي انبار يك تامين كننده كه در صدور صورتحساب خريد براي آن تامين كننده شركت كرده باشند ، قابل حذف و ويرايش نخواهند بود .
صدور سند عمليات ابتداي دوره در صورت صدور سند عمليات ابتداي دوره ، رسيدهاي انبار ابتداي دوره قابل حذف و تغيير نخواهند بود .

 

  تاثيرات در سيستم :

عمليات تاثير
صدور سند حسابداري اگر براي اسنادي كه براي آنها قيمت گذاري انجام شده است ، سند حسابداري صادر شده باشد ، تا زمانيكه سند حسابداري آن اسناد حذف نشود ، امكان حذف قيمت گذاري وجود ندارد .
قيمت گذاري اسناد انبار تمامي اسناد انبار يك انبار كه تاريخ صدور آنها كوچكتر يا مساوي با تاريخ آخرين قيمت گذاري انجام شده براي اسناد آن انبار باشند ، قابل حذف و ويرايش نخواهند بود .
قيمت گذاري اسناد انبار امكان ثبت اسناد انبار براي يك انبار كه تاريخ صدور آن اسناد كوچكتر يا مساوي با تاريخ آخرين قيمت گذاري انجام شده براي اسناد آن انبار باشند وجود نخواهد داشت

تنظيمات تامین کنندگان و انبار نرم افزار سپیدار

موارد و مشكلات :

پيغام/مشكل دليل نحوه رفع مشكل
قسمت تنظيمات مشاهده نميشود كاربري كه با آن وارد سيستم شده ايد ، به قسمت تنظيمات دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي قسمت تنظيمات دسترسي ايجاد كند .
همه قسمتهاي تنظيمات غير فعال است و قابل تغيير نيست كاربري كه با آن وارد سيستم شده ايد ، دسترسي اعمال تغييرات در تنظيمات را ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر دسترسي تغيير تنظيمات در حد سرپرست را فعال كند .
در صفحه دفترداري ، امكان تغيير قسمت طول كد حسابها غير فعال است تعريف حسابهاي گروه ، كل و معين در سيستم انجام شده است بايد تمام حسابهاي تعريف شده حذف شده و مجددا ايجاد شوند .
در قسمت ليست ارز پايه ، هيچ ارزي يه جز ريال نمايش داده نميشود در تعريف ارزها به جز ارز ريال ، ارز ديگري تعريف نشده است در تعريف ارزها ، ارز مورد نظر را تعريف كنيد .
در قسمت ليست محل فعاليت ، هيچ اطلاعاتي نمايش داده نميشود در  قسمت محل هاي جغرافيايي هيچ اطلاعاتي تعريف نشده است در تعريف محل هاي جغرافيايي ،  اطلاعات مورد نظر را تعريف كنيد .
در ليست معين ، هيچ اطلاعاتي نمايش داده نميشود هيچ حساب معيني در سيستم  تعريف نشده است در تعريف حسابها ، حسابهاب معين را تعريف كنيد .

 

قسمت خروجی انبار در نرم افزار سپیدار

  موارد و مشكلات :

پيغام/مشكل دليل نحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد” اطلاعات وارد براي ثبت مشكل دارد كليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است” پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده است فرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
طرف مقابل انتخاب شده در ليست سياه است. آيا مايل به انتخاب آن هستيد؟” براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه ليست سياه فعال است
“شماره تكراري است” شماره تعيين شده قبلا براي خروجي انبار ديگري استفاده شده است 1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري خروجي انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد .

“شماره بايد بزرگتر از … باشد” شماره تعيين شده از شماره شروع تعيين شده در روش شماره گذاري خروجي انبار كوچكتر است 3- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

4- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري خروجي انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد .

“شماره از … بزرگتر است” شماره تعيين شده از شماره پايان تعيين شده در روش شماره گذاري خروجي انبار بزرگتر است 1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري خروجي انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد .

قسمت خروجي انبار مشاهده نميشود كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
خروجي انبار باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود ندارد كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
خروجي انبار باز ميشود ولي امكان حذف وجود ندارد كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
“امكان حذف خروجي انبار وجود ندارد، زيرا بر مبناي اين خروجي انبار ، برگشت خروجي انبار صادر شده است.” خروجي انباري كه براي حذف انتخاب كرده ايد در يك يا چند برگشت خروجي انبار به عنوان مبنا استفاده شده است 1- قابل انجام نيست .

2- ابتدا برگشت خروجي هايي كه از اين خروجي انبار در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين خروجي انبار را حذف كنيد.

“امكان حذف قلم وجود ندارد، زيرا بر اساس اين قلم خروجي ، برگشت خروجي صادر شده است.” قلم خروجي انباري كه براي حذف انتخاب كرده ايد در يك يا چند برگشت خروجي انبار به عنوان مبنا استفاده شده است 1- قابل انجام نيست .

2- ابتدا برگشت خروجي هايي كه از اين قلم خروجي انبار در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين خروجي انبار را حذف كنيد.

“امكان تغيير تحويل گيرنده وجود ندارد، زيرا بر اساس اين خروجي ، برگشت خروجي انبار صادر شده است.” خروجي انباري كه براي ويرايش انتخاب كرده ايد در يك يا چند برگشت خروجي انبار به عنوان مبنا استفاده شده است 1- قابل انجام نيست .

2- ابتدا خروجي انبارهايي كه از اين اقلام اين خروجي انبار در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين خروجي را ويرايش كنيد.

“بعد از عمليات قيمت گذاري نمي توان سند را ويرايش كرد.” در حال ويرايش اطلاعات سندي هستيد كه در قيمت گذاري اسناد انبار شركت كرده است 1- قابل انجام نيست .

2- قيمت گذاري كه از اينسند در آنها استفاده شده را حذف كرده سپس اين سند را ويرايش كنيد.

“بعد از عمليات قيمت گذاري نمي توان سند را حذف كرد.” در حال حذف اطلاعات سندي هستيد كه در قيمت گذاري اسناد انبار شركت كرده است 3- قابل انجام نيست .

4- قيمت گذاري كه از اينسند در آنها استفاده شده را حذف كرده سپس اين سند را ويرايش كنيد.

اطلاعات يك شخص يا شركت در قسمت انتخاب تحويل گيرنده نمايش داده نميشود براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده يا گزينه فعال ، فعال نيست براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده يا فعال را فعال كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. براي انبار انتخاب شده، حساب معين تعيين نشده است. لطفا قبل از انجام اين عمليات، حساب معين انبار را تعيين كنيد.” در قسمت تعريف انبار ، براي انبار مرتبط با اين سند ، حساب معيني تعيين نشده است در قسمت تعريف انبار ، براي انبار مرتبط با اين سند ، حساب معين انتخاب كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا قبل از انجام اين عمليات، براي تمام اقلام خروجي ، قيمت را وارد نماييد.” اطلاعات مبلغي برخي از اقلام مشخص نشده است اطلاعات را تكميل كنيد
“لطفا قبل از افزودن قلم كالا، انبار مورد نظر را انتخاب كنيد.” در بالاي فرم ، گزينه انبار انتخاب نشده است اطلاعات را تكميل كنيد
“لطفا قبل از انتخاب فاكتور فروش، انبار را انتخاب نماييد.” در بالاي فرم ، گزينه انبار انتخاب نشده است اطلاعات را تكميل كنيد
“سند حسابداري براي اين مورد قبلا صادر شده است.” سند حسابداري مرتبط با اين سند قبلا صادر شده است قابل انجام نيست .
“براي اين مورد سند حسابداري موجود نيست.” گزينه مشاهده و يا حذف سند حسابداري را براي سندي انتخاب كشده ايد كه حسابداري مرتبط با اين سند قبلا صادر نشده است قابل انجام نيست .

 

  تنظيمات تامین کنندگان و انبار :

قسمت عنوان كاربرد نكات و توضيحات
معين حسابهاي انبار حسابهای پرداختنی هنگام صدور سند حسابداري رسید انبار و فاکتور خرید خدمات ، مبلغ پرداختنی  در اين حساب ثبت ميشود . از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين حسابهاي انبار واسط حمل هنگام صدور سند حسابداري اعلاميه پرداخت مرتبط با رسید  ، مبلغ حمل در این معین ثبت میشود از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين حسابهاي انبار هزینه حمل برگشت رسید انبار هنگام صدور سند حسابداري برگشت رسید انبار  ، هزینه حمل برگشتی در این معین ثبت میشود از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين حسابهاي انبار سایر حسابهای دریافتنی هنگام صدور سند حسابداري برای خروج انبار  از نوع سایر مبلغ دریافتنی در این معین ثبت میشود از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين حسابهاي انبار کار در جریان ساخت هنگام صدور سند حسابداري برای رسید انبار و برگشت رسید انبار  از نوع تولید و خروج انبار و برگشت خروج انبار از نوع مصرف مبلغ دریافتنی در این معین ثبت میشود از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين حسابهاي انبار اضافی انبار هنگام صدور سند حسابداري برای رسید انباری که برای انبارگردانی از نوع سایر ثبت میشود مبالغ در این معین ثبت میشود از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين حسابهاي انبار کسری انبار هنگام صدور سند حسابداري برای خروج انباری که برای انبار گردانی و از نوع سایر ثبت میشود ، مبالغ در اين حساب ثبت ميشود . از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين حسابهاي انبار واسط انتقال انبار هنگام صدور سند حسابداري برای خروج انبار از نوع انتقال بین انبار و رسید انبار از نوع انتقال بین انبار مبالغ در این حساب ثبت میشود از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
کد وعنوان کالا عنوان تعریف کالا با عنوان تکراری وجود داشته باشد در صورت فعال شدن این تیک امکان تعریف کالا ها با عناوین تکراری وجود دارد.
کد وعنوان کالا کد کالا از چپ به راست نمایش داده شود. در صورت فعال شدن این تیک کد کالا در قسمت چپ نمایش داده می شود.
کد وعنوان کالا کد گذاری اتوماتیک در صورتی که آن را فعال کنید و روش سریال انتخاب شود کد کالا ها به صورت اتوماتیک توسط سیستم ایجاد می شود. طول جز متغیر تعداد رقمی است که سیستم براساس آن کد ایجاد می کند و شروع شمارنده اولین کد را مشخص می کند.
کد وعنوان کالا کد گذاری اتوماتیک در صورتی که تیک مربوط به کد گذاری اتوماتیک فعال باشد و نحوه کد گذاری گروهبندی انتخاب شده باشد کد کالا ها بر اساس گروهبندی توسط سیستم ایجاد می شود. طول کد گروه، تعداد کد خوانده شده از گروهبندی، طول جز متغیر کد کالا و شروع شماره باید وارد گردد.

با ذخیره تنظیمات در قسمت شرکت، گروه ها یک شاخه جدید با عنوان گروه کالا/خدمت – کدگذاری اضافه می شود که با تعریف گروه بندی در فرم کالا در قسمت کد قابل انتخاب است.

کد وعنوان کالا
صدور خودكار سند حسابداري رسید انبار در صورت فعال بودن اين قسمت به محض ثبت رسید انبار ، سند حسابداري آن نيز صادر ميشود.
صدور خودكار سند حسابداري برگشت رسید انبار در صورت فعال بودن اين قسمت به محض ثبت برگشت رسید انبار ، سند حسابداري آن نيز صادر ميشود.
صدور خودكار سند حسابداري فاکتور خرید خدمات در صورت فعال بودن اين قسمت به محض ثبت فاکتور خرید خدمات ، سند حسابداري آن نيز صادر ميشود.
کنترل موجودی موجودی منفی کالا در انبار کنترل شود در صورت فعال بودن اين قسمت اگر تعداد خروج انبار يك كالا از تعداد موجود در انبار بيشتر شود ، جلوي ثبت سند گرفته ميشود.
بارکد نمایش بارکد کالا در اسناد انبار در فرم های رسیدانبار و فاکتور خرید و برگشت رسید انبار و خروج انبار و برگشت خروج انبار  فیلد بارکد اضافه میشود.
بارکد امکان ثبت بارکد با جداکننده اینتر حداکثر زمان ثبت یک بارکد( (ms در صورت فعال بودن اين قسمت به محض ثبت اقلام بارکد در قسمت بارکد خوان میتوان با اینتر بارکد های بعدی را در این زمان مشخص شده ثبت کرد
صدور سند حسابداری خروج انباربه صورت ماهانه صدور سند حسابداری خروج انباربه صورت ماهانه در صورت فعال بودن اين قسمت برای خروج انبار در صورت ثبت سند حسابداری به صورت جمعی سند حسابداری به ازای هر ماه صادر میشود
صدور خودکار رسید انتقال بین انبار صدور خودکار رسید انتقال بین انبار در صورت فعال بودن اين قسمت به محض ثبت خروج انبار از نوع انتقال بین انبار رسید از نوع انتقال بین انبار ان به صورت خودکار ثبت میشود
جداسازی دسترسی ریالی و تعدادی اعمال دسترسی ریالی و تعدادی در صورت فعال بودن اين قسمت بعد از یک بار باز و بسته کردن برنامه دسترسی ریالی انبار به دسترسی های کاربران اضافه میگردد که در صورتی که کاربری دسترسی ریالی را نداشته باشد در فرم های رسید انبار و خروج انبار و برگشت رسید انبار و برگشت خروج انبار اطلاعات ریالی را نمیتواند مشاهده نماید

 

 

قسمت رسید انبار نرم افزار سپیدار

     موارد و مشكلات :

پيغام/مشكل دليل نحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد” اطلاعات وارد براي ثبت مشكل دارد كليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است” پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده است فرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
طرف مقابل انتخاب شده در ليست سياه است. آيا مايل به انتخاب آن هستيد؟” براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه ليست سياه فعال است
“شماره تكراري است” شماره تعيين شده قبلا براي رسيد انبار ديگري استفاده شده است 1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري رسيد انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

“شماره بايد بزرگتر از … باشد” شماره تعيين شده از شماره شروع تعيين شده در روش شماره گذاري رسيد انبار كوچكتر است 3- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

4- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري رسيد انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

“شماره از … بزرگتر است” شماره تعيين شده از شماره پايان تعيين شده در روش شماره گذاري رسيد انبار بزرگتر است 1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري رسيد انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

قسمت رسيد انبار مشاهده نميشود كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
رسيد انبار باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود ندارد كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
رسيد انبار باز ميشود ولي امكان حذف وجود ندارد كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
“امكان حذف رسيد انبار وجود ندارد، زيرا بر مبناي اين رسيد انبار ، برگشت رسيد انبار صادر شده است.” رسيد انباري كه براي حذف انتخاب كرده ايد در يك يا چند برگشت رسيد انبار به عنوان مبنا استفاده شده است 1- قابل انجام نيست .

2- ابتدا برگشت رسيدهايي كه از اين رسيد انبار در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين رسيد انبار را حذف كنيد.

“امكان حذف قلم وجود ندارد، زيرا بر اساس اين قلم رسيد، برگشت رسيد صادر شده است.” قلم رسيد انباري كه براي حذف انتخاب كرده ايد در يك يا چند برگشت رسيد انبار به عنوان مبنا استفاده شده است 1- قابل انجام نيست .

2- ابتدا برگشت رسيدهايي كه از اين رسيد انبار در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين رسيد انبار را حذف كنيد.

“امكان تغيير تأمين كننده وجود ندارد، زيرا بر اساس اين فاكتور خريد، رسيد انبار صادر شده است.” فاكتور خريدي كه براي ويرايش انتخاب كرده ايد در يك يا چند رسيد انبار به عنوان مبنا استفاده شده است 1- قابل انجام نيست .

2- ابتدا رسيد انبارهايي كه از اين فاكتور خريد در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين فاكتور خريد را ويرايش كنيد.

“بعد از عمليات قيمت گذاري نمي توان سند را ويرايش كرد.” در حال ويرايش اطلاعات سندي هستيد كه در قيمت گذاري اسناد انبار شركت كرده است 1- قابل انجام نيست .

2- قيمت گذاري كه از اينسند در آنها استفاده شده را حذف كرده سپس اين سند را ويرايش كنيد.

“بعد از عمليات قيمت گذاري نمي توان سند را حذف كرد.” در حال حذف اطلاعات سندي هستيد كه در قيمت گذاري اسناد انبار شركت كرده است 3- قابل انجام نيست .

4- قيمت گذاري كه از اينسند در آنها استفاده شده را حذف كرده سپس اين سند را ويرايش كنيد.

اطلاعات يك شخص يا شركت در قسمت انتخاب تحويل دهنده نمايش داده نميشود براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده يا گزينه فعال  ، فعال نيست براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده يا فعال را فعال كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. براي انبار انتخاب شده، حساب معين تعيين نشده است. لطفا قبل از انجام اين عمليات، حساب معين انبار را تعيين كنيد.” در قسمت تعريف انبار ، براي انبار مرتبط با اين سند ، حساب معيني تعيين نشده است در قسمت تعريف انبار ، براي انبار مرتبط با اين سند ، حساب معين انتخاب كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا قبل از انجام اين عمليات، براي تمام اقلام رسيد، قيمت را وارد نماييد.” اطلاعات مبلغي برخي از اقلام مشخص نشده است اطلاعات را تكميل كنيد
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا قبل از انجام اين عمليات، براي تمام اقلام برگشت رسيد، قيمت را وارد نماييد.” اطلاعات مبلغي برخي از اقلام مشخص نشده است عمليات قيمت گذاري اسناد انبار را انجام داده و يا اطلاعات را تكميل كنيد
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا قبل از انجام اين عمليات، حساب معين سند انبار را انتخاب نماييد.” در بالاي فرم رسيد انبار ، گزينه “حساب معين” خالي است اطلاعات را تكميل كنيد
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا در تنظيمات سيستم، حساب معين پيش پرداخت ماليات را تعيين كنيد.” در تنظيمات عمومي ، حساب معين پيش پرداخت ماليات تعيين نشده است در تنظيمات عمومي ، حساب معين پيش پرداخت ماليات را انتخاب كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا در تنظيمات سيستم، حساب معين پيش پرداخت عوارض را تعيين كنيد.” در تنظيمات عمومي ، حساب معين پيش پرداخت عوارض تعيين نشده است در تنظيمات عمومي ، حساب معين پيش پرداخت عوارض را انتخاب كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا در تنظيمات انبار، حساب معين ‘واسط حمل’ را تعيين كنيد.” در تنظيمات تامين كنندگان و خريد ، حساب معين واسط حمل تعيين نشده است در تنظيمات تامين كنندگان و خريد ، حساب معين واسط حمل را انتخاب كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا در تنظيمات انبار، حساب معين ‘هزينه حمل برگشت رسيد’ را تعيين كنيد.” در تنظيمات تامين كنندگان و خريد ، حساب معين هزينه برگشت رسيد تعيين نشده است در تنظيمات تامين كنندگان و خريد ، حساب معين واسط را انتخاب كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري براي رسيد انبار از ‘نوع اول’ دوره وجود ندارد.” نوع رسيدي كه صدور سند انتخاب كرده ايد ، “موجودي اول دوره است” امكان پذير نيست .
“براي اين انبار قبلا رسيد از نوع اول دوره ثبت شده است. به ازاي هر انبار، نمي توانيد بيشتر از يك رسيد اول دوره ثبت كنيد.” براي اين انبار در همين سال مالي قبلا رسيد موجودي ابتداي دوره صادر شده است . صدور سند جديد امكان پذير نيست . در صورت نياز ، رسيد قبلي را اصلاح كنيد .
“براي رسيدهاي از نوع توليد و يا موجودي اول دوره، نمي توان اعلاميه پرداخت ثبت كرد.” نوع رسيد انبار انتخاب شده براي اعلاميه پرداخت ، توليد يا موجودي ابتداي دوره است قابل انجام نيست .
“براي رسيدهاي انباري كه عطف به فاكتور خريد دارند، نميتوان اعلاميه پرداخت ثبت كرد. مي توانيد اعلاميه پرداخت را براي فاكتور خريد مربوطه ثبت كنيد.” براي رسيد انبارهايي كه بر مبناي فاكتور خريد صادر شده اند ، امكان ثبت اعلاميه پرداخت وجود ندارد اعلاميه پرداخت را براي فاكتور خريد مربوطه ثبت كنيد .

 

“لطفا قبل از افزودن قلم كالا، انبار مورد نظر را انتخاب كنيد.” در بالاي فرم ، گزينه انبار انتخاب نشده است اطلاعات را تكميل كنيد
“لطفا قبل از انتخاب فاكتور خريد، انبار را انتخاب نماييد.” در بالاي فرم ، گزينه انبار انتخاب نشده است اطلاعات را تكميل كنيد
“سند حسابداري براي اين مورد قبلا صادر شده است.” سند حسابداري مرتبط با اين سند قبلا صادر شده است قابل انجام نيست .
“براي اين مورد سند حسابداري موجود نيست.” گزينه مشاهده و يا حذف سند حسابداري را براي سندي انتخاب كشده ايد كه حسابداري مرتبط با اين سند قبلا صادر نشده است قابل انجام نيست .

خطاهای فاکتور خرید خدمات نرم افزار سپیدار

 

موارد و مشكلات :

پيغام/مشكل دليل نحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد” اطلاعات وارد براي ثبت مشكل دارد كليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است” پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده است فرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
طرف مقابل انتخاب شده در ليست سياه است. آيا مايل به انتخاب آن هستيد؟” براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه ليست سياه فعال است
“شماره تكراري است” شماره تعيين شده قبلا براي فاكتور خريد خدمات ديگري استفاده شده است 1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري فاكتور خريد خدمات را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

“شماره بايد بزرگتر از … باشد” شماره تعيين شده از شماره شروع تعيين شده در روش شماره گذاري فاكتور خريد خدمات كوچكتر است 3- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

4- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري فاكتور خريد خدمات را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

“شماره از … بزرگتر است” شماره تعيين شده از شماره پايان تعيين شده در روش شماره گذاري فاكتور خريد خدمات بزرگتر است 1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري فاكتور خريد خدمات را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

قسمت فاكتور خريد خدمات مشاهده نميشود كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
فاكتور خريد خدمات باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود ندارد كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
فاكتور خريد خدمات باز ميشود ولي امكان حذف وجود ندارد كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
“امكان حذف فاكتور خريد خدمات وجود ندارد، زيرا بر مبناي اين فاكتور، فاکتور خرید خدمات صادر شده است.” فاكتور خريد خدماتي كه براي حذف انتخاب كرده ايد در يك يا چند فاکتور خرید خدمات به عنوان مبنا استفاده شده است 1- قابل حذف نيست .

2- ابتدا رسيد انبارهايي كه از اين فاكتور خريد خدمات در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين فاكتور خريد خدمات را حذف كنيد.

“امكان حذف قلم فاكتور خريد خدمات وجود ندارد، زيرا بر مبناي اين قلم فاكتور، فاکتور خرید خدمات صادر شده است.” قلم فاكتور خريد خدماتي كه براي حذف انتخاب كرده ايد در يك يا چند فاکتور خرید خدمات به عنوان مبنا استفاده شده است 1- قابل حذف نيست .

2- ابتدا رسيد انبارهايي كه از اين فاكتور خريد خدمات در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين فاكتور خريد خدمات را حذف كنيد.

“امكان تغيير تأمين كننده وجود ندارد، زيرا بر اساس اين فاكتور خريد خدمات ، صادر شده است.” فاكتور خريدخدماتي كه براي ويرايش انتخاب كرده ايد در يك يا چند فاکتور خرید خدمات به عنوان مبنا استفاده شده است 1- قابل حذف نيست .

2- ابتدا رسيد انبارهايي كه از اين فاكتور خريد خدمات در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين فاكتور خريد خدمات را ويرايش كنيد.

اطلاعات يك شخص يا شركت در قسمت انتخاب تامين كننده نمايش داده نميشود براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده با گزينه فعال  ، فعال نيست براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده يا فعال را فعال كنيد .

 

خطاهای فاکتور خرید نرم افزار انبار سپیدار

موارد و مشكلات :

پيغام/مشكل دليل نحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد” اطلاعات وارد براي ثبت مشكل دارد كليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است” پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده است فرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
طرف مقابل انتخاب شده در ليست سياه است. آيا مايل به انتخاب آن هستيد؟” براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه ليست سياه فعال است
“شماره تكراري است” شماره تعيين شده قبلا براي فاكتور خريد ديگري استفاده شده است 1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري فاكتور خريد را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

“شماره بايد بزرگتر از … باشد” شماره تعيين شده از شماره شروع تعيين شده در روش شماره گذاري فاكتور خريد كوچكتر است 3- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

4- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري فاكتور خريد را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

“شماره از … بزرگتر است” شماره تعيين شده از شماره پايان تعيين شده در روش شماره گذاري فاكتور خريد بزرگتر است 1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري فاكتور خريد را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

قسمت فاكتور خريد مشاهده نميشود كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
فاكتور خريد باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود ندارد كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
فاكتور خريد باز ميشود ولي امكان حذف وجود ندارد كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
“امكان حذف فاكتور خريد وجود ندارد، زيرا بر مبناي اين فاكتور، رسيد انبار صادر شده است.” فاكتور خريدي كه براي حذف انتخاب كرده ايد در يك يا چند رسيد انبار به عنوان مبنا استفاده شده است 1- قابل حذف نيست .

2- ابتدا رسيد انبارهايي كه از اين فاكتور خريد در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين فاكتور خريد را حذف كنيد.

“امكان حذف قلم فاكتور خريد وجود ندارد، زيرا بر مبناي اين قلم فاكتور، رسيد انبار صادر شده است.” قلم فاكتور خريدي كه براي حذف انتخاب كرده ايد در يك يا چند رسيد انبار به عنوان مبنا استفاده شده است 1- قابل حذف نيست .

2- ابتدا رسيد انبارهايي كه از اين فاكتور خريد در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين فاكتور خريد را حذف كنيد.

“امكان تغيير تأمين كننده وجود ندارد، زيرا بر اساس اين فاكتور خريد، رسيد انبار صادر شده است.” فاكتور خريدي كه براي ويرايش انتخاب كرده ايد در يك يا چند رسيد انبار به عنوان مبنا استفاده شده است 1- قابل حذف نيست .

2- ابتدا رسيد انبارهايي كه از اين فاكتور خريد در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين فاكتور خريد را ويرايش كنيد.

اطلاعات يك شخص يا شركت در قسمت انتخاب تامين كننده نمايش داده نميشود براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده با گزينه فعال  ، فعال نيست براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده يا فعال را فعال كنيد .

 

موارد و مشكلات :

پيغام/مشكل دليل نحوه رفع مشكل
“قيمت گذاري مورد نظر، آخرين قيمت گذاري در اين انبار نيست.در هر انبار تنها مي توان آخرين عمليات قيمت گذاري را لغو كرد.” قيمت گذاري كه براي حذف انتخاب شده است آخرين قيمت گذاري اين انبار نيست ابتدا قيمت گذاري هاي بعدي را حذف كنيد
“امكان برگشت از قيمت گذاري وجود ندارد، زيرا براي تعدادي از اسناد، سند حسابداري صادر شده است.” قيمت گذاري كه براي حذف انتخاب شده است كه سند حسابداري برخي از اسنادي كه طي آن قيمت گذاري براي آنها مبلغ تعيين شده است صادر شده است ابتدا اسناد حسابداري اسناد مورد نظر را حذف كنيد .

 

خطاهای قسمت کالا و خدمات

موارد و مشكلات :

پيغام/مشكل دليل نحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد” اطلاعات وارد براي ثبت مشكل دارد كليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است” پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده است فرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
قسمت كالا مشاهده نميشود كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
كالا باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود ندارد كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
كالا باز ميشود ولي امكان حذف وجود ندارد كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
“عنوان كالا تكراري است.” عنوان يا عنوان (2) كالا انتخاب شده قبلا براي كالا ديگري استفاده شده است اطلاعات وارد شده را اصلاح كنيد .
“كد كالا تكراري است.” كد كالا انتخاب شده قبلا براي كالا ديگري استفاده شده است اطلاعات وارد شده را اصلاح كنيد .
“امكان حذف كالا انتخاب شده وجود ندارد. اين كالا در اسناد انبار استفاده شده است.” كالايي كه براي حذف انتخاب كرده ايد در اسناد انبار استفاده شده است 1- قابل حذف نيست .

2- ابتدا اسناد انباري كه از اين كالا در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين انبار را حذف كنيد.

“امكان حذف كالا/خدمت مورد نظر وجود ندارد. مورد انتخاب شده هم اكنون در سيستم فروش استفاده شده است.” كالا يا خدمتي كه براي حذف انتخاب كرده ايد در اسناد فروش استفاده شده است 1- قابل حذف نيست .

2- ابتدا اسناد فروش كه از اين كالا يا خدمت در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين انبار را حذف كنيد.

در ليست واحد هاي سنجش ، هيچ واحدي نمايش داده نميشود در تعريف واحد هاي سنجش ، هيچ واحدي تعريف نشده است در تعريف واحدهاي سنجش ، واحدها را تعريف كرده و سپس به كالا يا خدمت ارتباط دهيد
گزينه انتخاب نوع كالا يا خدمت غير فعال است اين گزينه قبلا ثبت شده است پس از ثبت ، امكان اصلاح نوع وجود ندارد . در صورت نيار كالا يا خدما را حذف كرده و مجددا ايجاد كنيد .
“باركد كالا نمي تواند تكراري باشد. لطفا مقدار باركد را اصلاح كنيد.” باركدا انتخاب شده قبلا براي كالاي ديگري استفاده شده است اطلاعات وارد شده را اصلاح كنيد .
قسمت باركد غير فعال است نوع انتخاب شده خدمت است براي خدمت امكان ورود باركد وجود ندارد
انتخاب واحد فرعي غير فعال است نوع انتخاب شده خدمت است براي خدمت امكان ورود واحد فرعي وجود ندارد
انتخاب واحد فرعي غير فعال است نوع انتخاب شده كالا است ولي واحد اصلي انتخاب نشده است بدون انتخاب واحد اصلي ، امكان انتخاب واحد فرعي وجود ندارد

خطاهای واحد سنجش

5-   موارد و مشكلات :

پيغام/مشكل دليل نحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد” اطلاعات وارد براي ثبت مشكل دارد كليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است” پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده است فرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
قسمت واحد سنجش مشاهده نميشود كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
واحد سنجش باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود ندارد كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
واحد سنجش باز ميشود ولي امكان حذف وجود ندارد كاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارد از سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
“عنوان تكراري است” عنوان يا عنوان (2) واحد سنجش انتخاب شده قبلا براي واحد سنجش ديگري استفاده شده است اطلاعات وارد شده را اصلاح كنيد .
“امكان حذف واحد وجود ندارد. اين واحد در كالا/خدمت استفاده شده است.” واحدي كه براي حذف انتخاب كرده ايد در به عنوان واحد سنجش كالا يا خدمت استفاده شده است 1- قابل حذف نيست .

2- ابتدا كالاها و خدماتي كه از اين واحد سنجش در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين انبار را حذف كنيد.

 

 

 

Rate this post

1 دیدگاه برای “خطاهای اجرای نرم افزار تامین کنندگان و انبار سپیدار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به کمک داری? با ما تماس بگیرید