خطاهای قسمت انبارگردانی سپیدار

موارد و مشكلات :

پيغام/مشكلدليلنحوه رفع مشكل
قسمت تنظيمات مشاهده نميشودكاربري كه با آن وارد سيستم شده ايد ، به قسمت تنظيمات دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي قسمت تنظيمات دسترسي ايجاد كند .
همه قسمتهاي تنظيمات غير فعال است و قابل تغيير نيستكاربري كه با آن وارد سيستم شده ايد ، دسترسي اعمال تغييرات در تنظيمات را ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر دسترسي تغيير تنظيمات در حد سرپرست را فعال كند .
در صفحه دفترداري ، امكان تغيير قسمت طول كد حسابها غير فعال استتعريف حسابهاي گروه ، كل و معين در سيستم انجام شده استبايد تمام حسابهاي تعريف شده حذف شده و مجددا ايجاد شوند .
در قسمت ليست ارز پايه ، هيچ ارزي يه جز ريال نمايش داده نميشوددر تعريف ارزها به جز ارز ريال ، ارز ديگري تعريف نشده استدر تعريف ارزها ، ارز مورد نظر را تعريف كنيد .
در قسمت ليست محل فعاليت ، هيچ اطلاعاتي نمايش داده نميشوددر  قسمت محل هاي جغرافيايي هيچ اطلاعاتي تعريف نشده استدر تعريف محل هاي جغرافيايي ،  اطلاعات مورد نظر را تعريف كنيد .
در ليست معين ، هيچ اطلاعاتي نمايش داده نميشودهيچ حساب معيني در سيستم  تعريف نشده استدر تعريف حسابها ، حسابهاب معين را تعريف كنيد .

 

خطاهای قسمت انبار سپیدار

موارد و مشكلات :

پيغام/مشكلدليلنحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد”اطلاعات وارد براي ثبت مشكل داردكليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است”پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده استفرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
قسمت انبار مشاهده نميشودكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
انبار باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
انبار باز ميشود ولي امكان حذف وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
“عنوان انبار تكراري است.”عنوان يا عنوان (2) انبار انتخاب شده قبلا براي انبار ديگري استفاده شده استاطلاعات وارد شده را اصلاح كنيد .
“كد انبار تكراري است.”كد انبار انتخاب شده قبلا براي انبار ديگري استفاده شده استاطلاعات وارد شده را اصلاح كنيد .
“امكان حذف انبار انتخاب شده وجود ندارد. اين انبار در اسناد انبار استفاده شده است.”انباري كه براي حذف انتخاب كرده ايد در اسناد انبار استفاده شده است1- قابل حذف نيست .

2- ابتدا اسناد انباري كه از اين انبار در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين انبار را حذف كنيد.

“امكان حذف انبار مورد نظر وجود ندارد. مورد انتخاب شده هم اكنون در سيستم فروش استفاده شده است.”انباري كه براي حذف انتخاب كرده ايد در اسناد فروش استفاده شده است1- قابل حذف نيست .

2- ابتدا اسناد فروش كه از اين انبار در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين انبار را حذف كنيد.

در ليست حسابهاي معين ، هيچ حسابي نمايش داده نميشوددر تعريف حسابها ، هيچ حساب معيني تعريف نشده استدر تعريف حسابها ، حسابهاي معين را تعريف كرده و سپس به انبار ارتباط دهيد
در ليست حسابهاي معين ، برخي حسابها نمايش داده نميشودفقط حسابهاي معيني نمايش داده ميشوند كه فعال بوده و خصوصيات تفصيل پذير ، پيگيري و ارزي آنها غير فعال باشدحسابهاي مورد نظر را را در درختواره حسابها اصلاح كرده و سپس به انبار ارتباط دهيد

 

خطاهای برگشت خروجی انبار نرم افزار سپیدار

موارد و مشكلات :

پيغام/مشكلدليلنحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد”اطلاعات وارد براي ثبت مشكل داردكليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است”پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده استفرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
طرف مقابل انتخاب شده در ليست سياه است. آيا مايل به انتخاب آن هستيد؟”براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه ليست سياه فعال است
“شماره تكراري است”شماره تعيين شده قبلا براي برگشت خروجي انبار ديگري استفاده شده است1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري برگشت خروجي انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد .

“شماره بايد بزرگتر از … باشد”شماره تعيين شده از شماره شروع تعيين شده در روش شماره گذاري برگشت خروجي انبار كوچكتر است3- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

4- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري برگشت خروجي انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد .

“شماره از … بزرگتر است”شماره تعيين شده از شماره پايان تعيين شده در روش شماره گذاري برگشت خروجي انبار بزرگتر است1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري برگشت خروجي انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد .

قسمت برگشت خروجي انبار مشاهده نميشودكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
برگشت خروجي انبار باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
برگشت خروجي انبار باز ميشود ولي امكان حذف وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
“امكان حذف برگشت خروجي انبار وجود ندارد، زيرا بر مبناي اين برگشت خروجي انبار ، برگشت برگشت خروجي انبار صادر شده است.”برگشت خروجي انباري كه براي حذف انتخاب كرده ايد در يك يا چند برگشت برگشت خروجي انبار به عنوان مبنا استفاده شده است1- قابل انجام نيست .

2- ابتدا برگشت خروجي هايي كه از اين برگشت خروجي انبار در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين برگشت خروجي انبار را حذف كنيد.

“امكان حذف قلم وجود ندارد، زيرا بر اساس اين قلم خروجي ، برگشت خروجي صادر شده است.”قلم برگشت خروجي انباري كه براي حذف انتخاب كرده ايد در يك يا چند برگشت برگشت خروجي انبار به عنوان مبنا استفاده شده است1- قابل انجام نيست .

2- ابتدا برگشت خروجي هايي كه از اين قلم برگشت خروجي انبار در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين برگشت خروجي انبار را حذف كنيد.

“بعد از عمليات قيمت گذاري نمي توان سند را ويرايش كرد.”در حال ويرايش اطلاعات سندي هستيد كه در قيمت گذاري اسناد انبار شركت كرده است1- قابل انجام نيست .

2- قيمت گذاري كه از اينسند در آنها استفاده شده را حذف كرده سپس اين سند را ويرايش كنيد.

“بعد از عمليات قيمت گذاري نمي توان سند را حذف كرد.”در حال حذف اطلاعات سندي هستيد كه در قيمت گذاري اسناد انبار شركت كرده است3- قابل انجام نيست .

4- قيمت گذاري كه از اينسند در آنها استفاده شده را حذف كرده سپس اين سند را ويرايش كنيد.

اطلاعات يك شخص يا شركت در قسمت انتخاب تحويل دهنده نمايش داده نميشودبراي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده يا گزينه فعال ، فعال نيستبراي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده يا فعال را فعال كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. براي انبار انتخاب شده، حساب معين تعيين نشده است. لطفا قبل از انجام اين عمليات، حساب معين انبار را تعيين كنيد.”در قسمت تعريف انبار ، براي انبار مرتبط با اين سند ، حساب معيني تعيين نشده استدر قسمت تعريف انبار ، براي انبار مرتبط با اين سند ، حساب معين انتخاب كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا قبل از انجام اين عمليات، براي تمام اقلام برگشت خروجي ، قيمت را وارد نماييد.”اطلاعات مبلغي برخي از اقلام مشخص نشده استاطلاعات را تكميل كنيد
“لطفا قبل از افزودن قلم كالا، انبار مورد نظر را انتخاب كنيد.”در بالاي فرم ، گزينه انبار انتخاب نشده استاطلاعات را تكميل كنيد
“لطفا قبل از انتخاب فاكتور برگشت فروش، انبار را انتخاب نماييد.”در بالاي فرم ، گزينه انبار انتخاب نشده استاطلاعات را تكميل كنيد
“سند حسابداري براي اين مورد قبلا صادر شده است.”سند حسابداري مرتبط با اين سند قبلا صادر شده استقابل انجام نيست .
“براي اين مورد سند حسابداري موجود نيست.”گزينه مشاهده و يا حذف سند حسابداري را براي سندي انتخاب كشده ايد كه حسابداري مرتبط با اين سند قبلا صادر نشده استقابل انجام نيست .

 

خطاهای قسمت برگشت  رسید انبار نرم افزار سپیدار

 

      موارد و مشكلات :

پيغام/مشكلدليلنحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد”اطلاعات وارد براي ثبت مشكل داردكليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است”پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده استفرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
طرف مقابل انتخاب شده در ليست سياه است. آيا مايل به انتخاب آن هستيد؟”براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه ليست سياه فعال است
“شماره تكراري است”شماره تعيين شده قبلا براي برگشت رسيد انبار ديگري استفاده شده است1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري برگشت رسيد انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

“شماره بايد بزرگتر از … باشد”شماره تعيين شده از شماره شروع تعيين شده در روش شماره گذاري برگشت رسيد انبار كوچكتر است3- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

4- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري برگشت رسيد انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

“شماره از … بزرگتر است”شماره تعيين شده از شماره پايان تعيين شده در روش شماره گذاري برگشت رسيد انبار بزرگتر است1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري برگشت رسيد انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

قسمت برگشت رسيد انبار مشاهده نميشودكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
برگشت رسيد انبار باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
برگشت رسيد انبار باز ميشود ولي امكان حذف وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
“بعد از عمليات قيمت گذاري نمي توان سند را ويرايش كرد.”در حال ويرايش اطلاعات سندي هستيد كه در قيمت گذاري اسناد انبار شركت كرده است1- قابل انجام نيست .

2- قيمت گذاري كه از اينسند در آنها استفاده شده را حذف كرده سپس اين سند را ويرايش كنيد.

“بعد از عمليات قيمت گذاري نمي توان سند را حذف كرد.”در حال حذف اطلاعات سندي هستيد كه در قيمت گذاري اسناد انبار شركت كرده است3- قابل انجام نيست .

4- قيمت گذاري كه از اينسند در آنها استفاده شده را حذف كرده سپس اين سند را ويرايش كنيد.

اطلاعات يك شخص يا شركت در قسمت انتخاب تحويل گيرنده نمايش داده نميشودبراي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده يا گزينه فعال  ، فعال نيستبراي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده يا فعال را فعال كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. براي انبار انتخاب شده، حساب معين تعيين نشده است. لطفا قبل از انجام اين عمليات، حساب معين انبار را تعيين كنيد.”در قسمت تعريف انبار ، براي انبار مرتبط با اين سند ، حساب معيني تعيين نشده استدر قسمت تعريف انبار ، براي انبار مرتبط با اين سند ، حساب معين انتخاب كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا قبل از انجام اين عمليات، براي تمام اقلام رسيد، قيمت را وارد نماييد.”اطلاعات مبلغي برخي از اقلام مشخص نشده استاطلاعات را تكميل كنيد
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا قبل از انجام اين عمليات، براي تمام اقلام برگشت رسيد، قيمت را وارد نماييد.”اطلاعات مبلغي برخي از اقلام مشخص نشده استعمليات قيمت گذاري اسناد انبار را انجام داده و يا اطلاعات را تكميل كنيد
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا قبل از انجام اين عمليات، حساب معين سند انبار را انتخاب نماييد.”در بالاي فرم برگشت رسيد انبار ، گزينه “حساب معين” خالي استاطلاعات را تكميل كنيد
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا در تنظيمات سيستم، حساب معين پيش پرداخت ماليات را تعيين كنيد.”در تنظيمات عمومي ، حساب معين پيش پرداخت ماليات تعيين نشده استدر تنظيمات عمومي ، حساب معين پيش پرداخت ماليات را انتخاب كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا در تنظيمات سيستم، حساب معين پيش پرداخت عوارض را تعيين كنيد.”در تنظيمات عمومي ، حساب معين پيش پرداخت عوارض تعيين نشده استدر تنظيمات عمومي ، حساب معين پيش پرداخت عوارض را انتخاب كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا در تنظيمات انبار، حساب معين ‘هزينه حمل برگشت رسيد’ را تعيين كنيد.”در تنظيمات تامين كنندگان و خريد ، حساب معين هزينه برگشت رسيد تعيين نشده استدر تنظيمات تامين كنندگان و خريد ، حساب معين واسط را انتخاب كنيد .
“لطفا قبل از افزودن قلم كالا، انبار مورد نظر را انتخاب كنيد.”در بالاي فرم ، گزينه انبار انتخاب نشده استاطلاعات را تكميل كنيد
“لطفا قبل از انتخاب رسيد انبار، انبار را انتخاب نماييد.”در بالاي فرم ، گزينه انبار انتخاب نشده استاطلاعات را تكميل كنيد
“سند حسابداري براي اين مورد قبلا صادر شده است.”سند حسابداري مرتبط با اين سند قبلا صادر شده استقابل انجام نيست .
“براي اين مورد سند حسابداري موجود نيست.”گزينه مشاهده و يا حذف سند حسابداري را براي سندي انتخاب كشده ايد كه حسابداري مرتبط با اين سند قبلا صادر نشده استقابل انجام نيست .
“نميتوانيد نوع برگشت رسيد را تغيير دهيد زيرا قلم با مبنا درج شده است. در صورت لزوم، ابتدا قلم هاي داراي مبنا را حذف كنيد.”در قسمت اقلام سند ، گزينه هاي مبنادار وجود دارند كه با توجه به تحويل گيرنده انتخاب شده اند .اقلام مبنا دار را حذف كنيد .

 

تاثير عمليات مختلف سيستم بر برگشت خروجي انبار :

 

از يك برگشت خروجي انبار در جاها و عمليات مختلفي استفاده ميشود و همچنين عمليات مختلف براي روي برگشت خروجي انبار تاثيراتي ميگذارند . ليست موارد و تاثيرات عمليات مختلف بر روي برگشت خروجي انبار به شرح زير است :

عمليات

تاثير

صدور سند حسابداري

تا وقتي سند حسابداري براي يك برگشت خروجي در حسابداري صادر شده باشد ، كليه اطلاعات آن برگشت خروجي غير قابل تغيير ميشود .

قيمت گذاري اسناد انبار

تمامي برگشت خروجي هاي انبار يك انبار كه تاريخ صدور آنها كوچكتر يا مساوي با تاريخ آخرين قيمت گذاري انجام شده براي اسناد آن انبار باشند ، قابل حذف و ويرايش نخواهند بود .

 

    تاثير عمليات مختلف سيستم بر برگشت رسيد انبار :

از يك برگشت رسيد انبار در جاها و عمليات مختلفي استفاده ميشود و همچنين عمليات مختلف براي روي برگشت رسيد انبار تاثيراتي ميگذارند . ليست موارد و تاثيرات عمليات مختلف بر روي برگشت رسيد انبار به شرح زير است :

عملياتتاثير
صدور سند حسابداريتا وقتي سند حسابداري براي يك برگشت رسيد در حسابداري صادر شده باشد ، كليه اطلاعات آن رسيد غير قابل تغيير ميشود .
قيمت گذاري اسناد انبارتمامي برگشت رسيدهاي انبار يك انبار كه تاريخ صدور آنها كوچكتر يا مساوي با تاريخ آخرين قيمت گذاري انجام شده براي اسناد آن انبار باشند ، قابل حذف و ويرايش نخواهند بود .
صدور صورتحساب خريدتمامي برگشت رسيدهاي انبار يك تامين كننده كه در صدور صورتحساب خريد براي آن تامين كننده شركت كرده باشند ، قابل حذف و ويرايش نخواهند بود .

 

  تاثير عمليات مختلف سيستم بر خروجي انبار :

از يك خروجي انبار در جاها و عمليات مختلفي استفاده ميشود و همچنين عمليات مختلف براي روي خروجي انبار تاثيراتي ميگذارند . ليست موارد و تاثيرات عمليات مختلف بر روي خروجي انبار به شرح زير است :

عملياتتاثير
صدور سند حسابداريتا وقتي سند حسابداري براي يك خروجي در حسابداري صادر شده باشد ، كليه اطلاعات آن خروجي غير قابل تغيير ميشود .
صدور برگشت خروجي انبار بر اساس خروجي انبار1-    خروجي كه بر اساس آن يكي از اقلام آن برگشت خروجي صادر باشد قابل حذف نيست

2-    قلم خروجي كه بر اساس آن قلم ، برگشت خروجي صادر باشد قابل حذف نيست

3-    تعداد قلم خروجي كه بر اساس آن قلم ، برگشت خروجي صادر باشد را ميتوان ويرايش كرد ولي تعداد آن را به كمتر از تعداد برگشت خورده بر اساس آن نميتوان ويرايش كرد

قيمت گذاري اسناد انبارتمامي خروجي هاي انبار يك انبار كه تاريخ صدور آنها كوچكتر يا مساوي با تاريخ آخرين قيمت گذاري انجام شده براي اسناد آن انبار باشند ، قابل حذف و ويرايش نخواهند بود .

 

تاثير عمليات مختلف سيستم بر رسيد انبار :

از يك رسيد انبار در جاها و عمليات مختلفي استفاده ميشود و همچنين عمليات مختلف براي روي رسيد انبار تاثيراتي ميگذارند . ليست موارد و تاثيرات عمليات مختلف بر روي رسيد انبار به شرح زير است :

عملياتتاثير
صدور سند حسابداريتا وقتي سند حسابداري براي يك رسيد در حسابداري صادر شده باشد ، كليه اطلاعات آن رسيد غير قابل تغيير ميشود .
صدور برگشت رسيد انبار بر اساس رسيد انبار1-    رسيدي كه بر اساس آن يكي از اقلام آن برگشت رسيد صادر شده باشد قابل حذف نيست

2-    قلم رسيدي كه بر اساس آن قلم ، برگشت رسيد صادر شده باشد قابل حذف نيست

3-    تعداد قلم رسيدي كه بر اساس آن قلم ، برگشت رسيد صادر شده باشد را ميتوان ويرايش كرد ولي تعداد آن را به كمتر از تعداد برگشت خورده بر اساس آن نميتوان ويرايش كرد

قيمت گذاري اسناد انبارتمامي رسيدهاي انبار يك انبار كه تاريخ صدور آنها كوچكتر يا مساوي با تاريخ آخرين قيمت گذاري انجام شده براي اسناد آن انبار باشند ، قابل حذف و ويرايش نخواهند بود .
صدور صورتحساب خريدتمامي رسيدهاي انبار يك تامين كننده كه در صدور صورتحساب خريد براي آن تامين كننده شركت كرده باشند ، قابل حذف و ويرايش نخواهند بود .
صدور سند عمليات ابتداي دورهدر صورت صدور سند عمليات ابتداي دوره ، رسيدهاي انبار ابتداي دوره قابل حذف و تغيير نخواهند بود .

 

  تاثيرات در سيستم :

عملياتتاثير
صدور سند حسابدارياگر براي اسنادي كه براي آنها قيمت گذاري انجام شده است ، سند حسابداري صادر شده باشد ، تا زمانيكه سند حسابداري آن اسناد حذف نشود ، امكان حذف قيمت گذاري وجود ندارد .
قيمت گذاري اسناد انبارتمامي اسناد انبار يك انبار كه تاريخ صدور آنها كوچكتر يا مساوي با تاريخ آخرين قيمت گذاري انجام شده براي اسناد آن انبار باشند ، قابل حذف و ويرايش نخواهند بود .
قيمت گذاري اسناد انبارامكان ثبت اسناد انبار براي يك انبار كه تاريخ صدور آن اسناد كوچكتر يا مساوي با تاريخ آخرين قيمت گذاري انجام شده براي اسناد آن انبار باشند وجود نخواهد داشت

تنظيمات تامین کنندگان و انبار نرم افزار سپیدار

موارد و مشكلات :

پيغام/مشكلدليلنحوه رفع مشكل
قسمت تنظيمات مشاهده نميشودكاربري كه با آن وارد سيستم شده ايد ، به قسمت تنظيمات دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي قسمت تنظيمات دسترسي ايجاد كند .
همه قسمتهاي تنظيمات غير فعال است و قابل تغيير نيستكاربري كه با آن وارد سيستم شده ايد ، دسترسي اعمال تغييرات در تنظيمات را ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر دسترسي تغيير تنظيمات در حد سرپرست را فعال كند .
در صفحه دفترداري ، امكان تغيير قسمت طول كد حسابها غير فعال استتعريف حسابهاي گروه ، كل و معين در سيستم انجام شده استبايد تمام حسابهاي تعريف شده حذف شده و مجددا ايجاد شوند .
در قسمت ليست ارز پايه ، هيچ ارزي يه جز ريال نمايش داده نميشوددر تعريف ارزها به جز ارز ريال ، ارز ديگري تعريف نشده استدر تعريف ارزها ، ارز مورد نظر را تعريف كنيد .
در قسمت ليست محل فعاليت ، هيچ اطلاعاتي نمايش داده نميشوددر  قسمت محل هاي جغرافيايي هيچ اطلاعاتي تعريف نشده استدر تعريف محل هاي جغرافيايي ،  اطلاعات مورد نظر را تعريف كنيد .
در ليست معين ، هيچ اطلاعاتي نمايش داده نميشودهيچ حساب معيني در سيستم  تعريف نشده استدر تعريف حسابها ، حسابهاب معين را تعريف كنيد .

 

قسمت خروجی انبار در نرم افزار سپیدار

  موارد و مشكلات :

پيغام/مشكلدليلنحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد”اطلاعات وارد براي ثبت مشكل داردكليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است”پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده استفرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
طرف مقابل انتخاب شده در ليست سياه است. آيا مايل به انتخاب آن هستيد؟”براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه ليست سياه فعال است
“شماره تكراري است”شماره تعيين شده قبلا براي خروجي انبار ديگري استفاده شده است1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري خروجي انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد .

“شماره بايد بزرگتر از … باشد”شماره تعيين شده از شماره شروع تعيين شده در روش شماره گذاري خروجي انبار كوچكتر است3- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

4- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري خروجي انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد .

“شماره از … بزرگتر است”شماره تعيين شده از شماره پايان تعيين شده در روش شماره گذاري خروجي انبار بزرگتر است1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري خروجي انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد .

قسمت خروجي انبار مشاهده نميشودكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
خروجي انبار باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
خروجي انبار باز ميشود ولي امكان حذف وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
“امكان حذف خروجي انبار وجود ندارد، زيرا بر مبناي اين خروجي انبار ، برگشت خروجي انبار صادر شده است.”خروجي انباري كه براي حذف انتخاب كرده ايد در يك يا چند برگشت خروجي انبار به عنوان مبنا استفاده شده است1- قابل انجام نيست .

2- ابتدا برگشت خروجي هايي كه از اين خروجي انبار در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين خروجي انبار را حذف كنيد.

“امكان حذف قلم وجود ندارد، زيرا بر اساس اين قلم خروجي ، برگشت خروجي صادر شده است.”قلم خروجي انباري كه براي حذف انتخاب كرده ايد در يك يا چند برگشت خروجي انبار به عنوان مبنا استفاده شده است1- قابل انجام نيست .

2- ابتدا برگشت خروجي هايي كه از اين قلم خروجي انبار در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين خروجي انبار را حذف كنيد.

“امكان تغيير تحويل گيرنده وجود ندارد، زيرا بر اساس اين خروجي ، برگشت خروجي انبار صادر شده است.”خروجي انباري كه براي ويرايش انتخاب كرده ايد در يك يا چند برگشت خروجي انبار به عنوان مبنا استفاده شده است1- قابل انجام نيست .

2- ابتدا خروجي انبارهايي كه از اين اقلام اين خروجي انبار در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين خروجي را ويرايش كنيد.

“بعد از عمليات قيمت گذاري نمي توان سند را ويرايش كرد.”در حال ويرايش اطلاعات سندي هستيد كه در قيمت گذاري اسناد انبار شركت كرده است1- قابل انجام نيست .

2- قيمت گذاري كه از اينسند در آنها استفاده شده را حذف كرده سپس اين سند را ويرايش كنيد.

“بعد از عمليات قيمت گذاري نمي توان سند را حذف كرد.”در حال حذف اطلاعات سندي هستيد كه در قيمت گذاري اسناد انبار شركت كرده است3- قابل انجام نيست .

4- قيمت گذاري كه از اينسند در آنها استفاده شده را حذف كرده سپس اين سند را ويرايش كنيد.

اطلاعات يك شخص يا شركت در قسمت انتخاب تحويل گيرنده نمايش داده نميشودبراي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده يا گزينه فعال ، فعال نيستبراي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده يا فعال را فعال كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. براي انبار انتخاب شده، حساب معين تعيين نشده است. لطفا قبل از انجام اين عمليات، حساب معين انبار را تعيين كنيد.”در قسمت تعريف انبار ، براي انبار مرتبط با اين سند ، حساب معيني تعيين نشده استدر قسمت تعريف انبار ، براي انبار مرتبط با اين سند ، حساب معين انتخاب كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا قبل از انجام اين عمليات، براي تمام اقلام خروجي ، قيمت را وارد نماييد.”اطلاعات مبلغي برخي از اقلام مشخص نشده استاطلاعات را تكميل كنيد
“لطفا قبل از افزودن قلم كالا، انبار مورد نظر را انتخاب كنيد.”در بالاي فرم ، گزينه انبار انتخاب نشده استاطلاعات را تكميل كنيد
“لطفا قبل از انتخاب فاكتور فروش، انبار را انتخاب نماييد.”در بالاي فرم ، گزينه انبار انتخاب نشده استاطلاعات را تكميل كنيد
“سند حسابداري براي اين مورد قبلا صادر شده است.”سند حسابداري مرتبط با اين سند قبلا صادر شده استقابل انجام نيست .
“براي اين مورد سند حسابداري موجود نيست.”گزينه مشاهده و يا حذف سند حسابداري را براي سندي انتخاب كشده ايد كه حسابداري مرتبط با اين سند قبلا صادر نشده استقابل انجام نيست .

 

  تنظيمات تامین کنندگان و انبار :

قسمتعنوانكاربردنكات و توضيحات
معين حسابهاي انبارحسابهای پرداختنیهنگام صدور سند حسابداري رسید انبار و فاکتور خرید خدمات ، مبلغ پرداختنی  در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين حسابهاي انبارواسط حملهنگام صدور سند حسابداري اعلاميه پرداخت مرتبط با رسید  ، مبلغ حمل در این معین ثبت میشوداز بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين حسابهاي انبارهزینه حمل برگشت رسید انبارهنگام صدور سند حسابداري برگشت رسید انبار  ، هزینه حمل برگشتی در این معین ثبت میشوداز بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين حسابهاي انبارسایر حسابهای دریافتنیهنگام صدور سند حسابداري برای خروج انبار  از نوع سایر مبلغ دریافتنی در این معین ثبت میشوداز بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين حسابهاي انبارکار در جریان ساختهنگام صدور سند حسابداري برای رسید انبار و برگشت رسید انبار  از نوع تولید و خروج انبار و برگشت خروج انبار از نوع مصرف مبلغ دریافتنی در این معین ثبت میشوداز بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين حسابهاي انباراضافی انبارهنگام صدور سند حسابداري برای رسید انباری که برای انبارگردانی از نوع سایر ثبت میشود مبالغ در این معین ثبت میشوداز بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين حسابهاي انبارکسری انبارهنگام صدور سند حسابداري برای خروج انباری که برای انبار گردانی و از نوع سایر ثبت میشود ، مبالغ در اين حساب ثبت ميشود .از بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
معين حسابهاي انبارواسط انتقال انبارهنگام صدور سند حسابداري برای خروج انبار از نوع انتقال بین انبار و رسید انبار از نوع انتقال بین انبار مبالغ در این حساب ثبت میشوداز بين حسابهاي معين تعريف شده در سيستم انتخاب ميشود
کد وعنوان کالاعنوان تعریف کالا با عنوان تکراری وجود داشته باشددر صورت فعال شدن این تیک امکان تعریف کالا ها با عناوین تکراری وجود دارد.
کد وعنوان کالاکد کالا از چپ به راست نمایش داده شود.در صورت فعال شدن این تیک کد کالا در قسمت چپ نمایش داده می شود.
کد وعنوان کالاکد گذاری اتوماتیکدر صورتی که آن را فعال کنید و روش سریال انتخاب شود کد کالا ها به صورت اتوماتیک توسط سیستم ایجاد می شود.طول جز متغیر تعداد رقمی است که سیستم براساس آن کد ایجاد می کند و شروع شمارنده اولین کد را مشخص می کند.
کد وعنوان کالاکد گذاری اتوماتیکدر صورتی که تیک مربوط به کد گذاری اتوماتیک فعال باشد و نحوه کد گذاری گروهبندی انتخاب شده باشد کد کالا ها بر اساس گروهبندی توسط سیستم ایجاد می شود.طول کد گروه، تعداد کد خوانده شده از گروهبندی، طول جز متغیر کد کالا و شروع شماره باید وارد گردد.

با ذخیره تنظیمات در قسمت شرکت، گروه ها یک شاخه جدید با عنوان گروه کالا/خدمت – کدگذاری اضافه می شود که با تعریف گروه بندی در فرم کالا در قسمت کد قابل انتخاب است.

کد وعنوان کالا
صدور خودكار سند حسابداريرسید انباردر صورت فعال بودن اين قسمت به محض ثبت رسید انبار ، سند حسابداري آن نيز صادر ميشود.
صدور خودكار سند حسابداريبرگشت رسید انباردر صورت فعال بودن اين قسمت به محض ثبت برگشت رسید انبار ، سند حسابداري آن نيز صادر ميشود.
صدور خودكار سند حسابداريفاکتور خرید خدماتدر صورت فعال بودن اين قسمت به محض ثبت فاکتور خرید خدمات ، سند حسابداري آن نيز صادر ميشود.
کنترل موجودیموجودی منفی کالا در انبار کنترل شوددر صورت فعال بودن اين قسمت اگر تعداد خروج انبار يك كالا از تعداد موجود در انبار بيشتر شود ، جلوي ثبت سند گرفته ميشود.
بارکدنمایش بارکد کالا در اسناد انباردر فرم های رسیدانبار و فاکتور خرید و برگشت رسید انبار و خروج انبار و برگشت خروج انبار  فیلد بارکد اضافه میشود.
بارکدامکان ثبت بارکد با جداکننده اینتر حداکثر زمان ثبت یک بارکد( (msدر صورت فعال بودن اين قسمت به محض ثبت اقلام بارکد در قسمت بارکد خوان میتوان با اینتر بارکد های بعدی را در این زمان مشخص شده ثبت کرد
صدور سند حسابداری خروج انباربه صورت ماهانهصدور سند حسابداری خروج انباربه صورت ماهانهدر صورت فعال بودن اين قسمت برای خروج انبار در صورت ثبت سند حسابداری به صورت جمعی سند حسابداری به ازای هر ماه صادر میشود
صدور خودکار رسید انتقال بین انبارصدور خودکار رسید انتقال بین انباردر صورت فعال بودن اين قسمت به محض ثبت خروج انبار از نوع انتقال بین انبار رسید از نوع انتقال بین انبار ان به صورت خودکار ثبت میشود
جداسازی دسترسی ریالی و تعدادیاعمال دسترسی ریالی و تعدادیدر صورت فعال بودن اين قسمت بعد از یک بار باز و بسته کردن برنامه دسترسی ریالی انبار به دسترسی های کاربران اضافه میگردد که در صورتی که کاربری دسترسی ریالی را نداشته باشد در فرم های رسید انبار و خروج انبار و برگشت رسید انبار و برگشت خروج انبار اطلاعات ریالی را نمیتواند مشاهده نماید

 

 

قسمت رسید انبار نرم افزار سپیدار

     موارد و مشكلات :

پيغام/مشكلدليلنحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد”اطلاعات وارد براي ثبت مشكل داردكليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است”پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده استفرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
طرف مقابل انتخاب شده در ليست سياه است. آيا مايل به انتخاب آن هستيد؟”براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه ليست سياه فعال است
“شماره تكراري است”شماره تعيين شده قبلا براي رسيد انبار ديگري استفاده شده است1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري رسيد انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

“شماره بايد بزرگتر از … باشد”شماره تعيين شده از شماره شروع تعيين شده در روش شماره گذاري رسيد انبار كوچكتر است3- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

4- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري رسيد انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

“شماره از … بزرگتر است”شماره تعيين شده از شماره پايان تعيين شده در روش شماره گذاري رسيد انبار بزرگتر است1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري رسيد انبار را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

قسمت رسيد انبار مشاهده نميشودكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
رسيد انبار باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
رسيد انبار باز ميشود ولي امكان حذف وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
“امكان حذف رسيد انبار وجود ندارد، زيرا بر مبناي اين رسيد انبار ، برگشت رسيد انبار صادر شده است.”رسيد انباري كه براي حذف انتخاب كرده ايد در يك يا چند برگشت رسيد انبار به عنوان مبنا استفاده شده است1- قابل انجام نيست .

2- ابتدا برگشت رسيدهايي كه از اين رسيد انبار در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين رسيد انبار را حذف كنيد.

“امكان حذف قلم وجود ندارد، زيرا بر اساس اين قلم رسيد، برگشت رسيد صادر شده است.”قلم رسيد انباري كه براي حذف انتخاب كرده ايد در يك يا چند برگشت رسيد انبار به عنوان مبنا استفاده شده است1- قابل انجام نيست .

2- ابتدا برگشت رسيدهايي كه از اين رسيد انبار در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين رسيد انبار را حذف كنيد.

“امكان تغيير تأمين كننده وجود ندارد، زيرا بر اساس اين فاكتور خريد، رسيد انبار صادر شده است.”فاكتور خريدي كه براي ويرايش انتخاب كرده ايد در يك يا چند رسيد انبار به عنوان مبنا استفاده شده است1- قابل انجام نيست .

2- ابتدا رسيد انبارهايي كه از اين فاكتور خريد در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين فاكتور خريد را ويرايش كنيد.

“بعد از عمليات قيمت گذاري نمي توان سند را ويرايش كرد.”در حال ويرايش اطلاعات سندي هستيد كه در قيمت گذاري اسناد انبار شركت كرده است1- قابل انجام نيست .

2- قيمت گذاري كه از اينسند در آنها استفاده شده را حذف كرده سپس اين سند را ويرايش كنيد.

“بعد از عمليات قيمت گذاري نمي توان سند را حذف كرد.”در حال حذف اطلاعات سندي هستيد كه در قيمت گذاري اسناد انبار شركت كرده است3- قابل انجام نيست .

4- قيمت گذاري كه از اينسند در آنها استفاده شده را حذف كرده سپس اين سند را ويرايش كنيد.

اطلاعات يك شخص يا شركت در قسمت انتخاب تحويل دهنده نمايش داده نميشودبراي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده يا گزينه فعال  ، فعال نيستبراي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده يا فعال را فعال كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. براي انبار انتخاب شده، حساب معين تعيين نشده است. لطفا قبل از انجام اين عمليات، حساب معين انبار را تعيين كنيد.”در قسمت تعريف انبار ، براي انبار مرتبط با اين سند ، حساب معيني تعيين نشده استدر قسمت تعريف انبار ، براي انبار مرتبط با اين سند ، حساب معين انتخاب كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا قبل از انجام اين عمليات، براي تمام اقلام رسيد، قيمت را وارد نماييد.”اطلاعات مبلغي برخي از اقلام مشخص نشده استاطلاعات را تكميل كنيد
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا قبل از انجام اين عمليات، براي تمام اقلام برگشت رسيد، قيمت را وارد نماييد.”اطلاعات مبلغي برخي از اقلام مشخص نشده استعمليات قيمت گذاري اسناد انبار را انجام داده و يا اطلاعات را تكميل كنيد
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا قبل از انجام اين عمليات، حساب معين سند انبار را انتخاب نماييد.”در بالاي فرم رسيد انبار ، گزينه “حساب معين” خالي استاطلاعات را تكميل كنيد
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا در تنظيمات سيستم، حساب معين پيش پرداخت ماليات را تعيين كنيد.”در تنظيمات عمومي ، حساب معين پيش پرداخت ماليات تعيين نشده استدر تنظيمات عمومي ، حساب معين پيش پرداخت ماليات را انتخاب كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا در تنظيمات سيستم، حساب معين پيش پرداخت عوارض را تعيين كنيد.”در تنظيمات عمومي ، حساب معين پيش پرداخت عوارض تعيين نشده استدر تنظيمات عمومي ، حساب معين پيش پرداخت عوارض را انتخاب كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا در تنظيمات انبار، حساب معين ‘واسط حمل’ را تعيين كنيد.”در تنظيمات تامين كنندگان و خريد ، حساب معين واسط حمل تعيين نشده استدر تنظيمات تامين كنندگان و خريد ، حساب معين واسط حمل را انتخاب كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري وجود ندارد. لطفا در تنظيمات انبار، حساب معين ‘هزينه حمل برگشت رسيد’ را تعيين كنيد.”در تنظيمات تامين كنندگان و خريد ، حساب معين هزينه برگشت رسيد تعيين نشده استدر تنظيمات تامين كنندگان و خريد ، حساب معين واسط را انتخاب كنيد .
“امكان صدور سند حسابداري براي رسيد انبار از ‘نوع اول’ دوره وجود ندارد.”نوع رسيدي كه صدور سند انتخاب كرده ايد ، “موجودي اول دوره است”امكان پذير نيست .
“براي اين انبار قبلا رسيد از نوع اول دوره ثبت شده است. به ازاي هر انبار، نمي توانيد بيشتر از يك رسيد اول دوره ثبت كنيد.”براي اين انبار در همين سال مالي قبلا رسيد موجودي ابتداي دوره صادر شده است .صدور سند جديد امكان پذير نيست . در صورت نياز ، رسيد قبلي را اصلاح كنيد .
“براي رسيدهاي از نوع توليد و يا موجودي اول دوره، نمي توان اعلاميه پرداخت ثبت كرد.”نوع رسيد انبار انتخاب شده براي اعلاميه پرداخت ، توليد يا موجودي ابتداي دوره استقابل انجام نيست .
“براي رسيدهاي انباري كه عطف به فاكتور خريد دارند، نميتوان اعلاميه پرداخت ثبت كرد. مي توانيد اعلاميه پرداخت را براي فاكتور خريد مربوطه ثبت كنيد.”براي رسيد انبارهايي كه بر مبناي فاكتور خريد صادر شده اند ، امكان ثبت اعلاميه پرداخت وجود ندارداعلاميه پرداخت را براي فاكتور خريد مربوطه ثبت كنيد .

 

“لطفا قبل از افزودن قلم كالا، انبار مورد نظر را انتخاب كنيد.”در بالاي فرم ، گزينه انبار انتخاب نشده استاطلاعات را تكميل كنيد
“لطفا قبل از انتخاب فاكتور خريد، انبار را انتخاب نماييد.”در بالاي فرم ، گزينه انبار انتخاب نشده استاطلاعات را تكميل كنيد
“سند حسابداري براي اين مورد قبلا صادر شده است.”سند حسابداري مرتبط با اين سند قبلا صادر شده استقابل انجام نيست .
“براي اين مورد سند حسابداري موجود نيست.”گزينه مشاهده و يا حذف سند حسابداري را براي سندي انتخاب كشده ايد كه حسابداري مرتبط با اين سند قبلا صادر نشده استقابل انجام نيست .

خطاهای فاکتور خرید خدمات نرم افزار سپیدار

 

موارد و مشكلات :

پيغام/مشكلدليلنحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد”اطلاعات وارد براي ثبت مشكل داردكليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است”پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده استفرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
طرف مقابل انتخاب شده در ليست سياه است. آيا مايل به انتخاب آن هستيد؟”براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه ليست سياه فعال است
“شماره تكراري است”شماره تعيين شده قبلا براي فاكتور خريد خدمات ديگري استفاده شده است1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري فاكتور خريد خدمات را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

“شماره بايد بزرگتر از … باشد”شماره تعيين شده از شماره شروع تعيين شده در روش شماره گذاري فاكتور خريد خدمات كوچكتر است3- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

4- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري فاكتور خريد خدمات را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

“شماره از … بزرگتر است”شماره تعيين شده از شماره پايان تعيين شده در روش شماره گذاري فاكتور خريد خدمات بزرگتر است1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري فاكتور خريد خدمات را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

قسمت فاكتور خريد خدمات مشاهده نميشودكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
فاكتور خريد خدمات باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
فاكتور خريد خدمات باز ميشود ولي امكان حذف وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
“امكان حذف فاكتور خريد خدمات وجود ندارد، زيرا بر مبناي اين فاكتور، فاکتور خرید خدمات صادر شده است.”فاكتور خريد خدماتي كه براي حذف انتخاب كرده ايد در يك يا چند فاکتور خرید خدمات به عنوان مبنا استفاده شده است1- قابل حذف نيست .

2- ابتدا رسيد انبارهايي كه از اين فاكتور خريد خدمات در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين فاكتور خريد خدمات را حذف كنيد.

“امكان حذف قلم فاكتور خريد خدمات وجود ندارد، زيرا بر مبناي اين قلم فاكتور، فاکتور خرید خدمات صادر شده است.”قلم فاكتور خريد خدماتي كه براي حذف انتخاب كرده ايد در يك يا چند فاکتور خرید خدمات به عنوان مبنا استفاده شده است1- قابل حذف نيست .

2- ابتدا رسيد انبارهايي كه از اين فاكتور خريد خدمات در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين فاكتور خريد خدمات را حذف كنيد.

“امكان تغيير تأمين كننده وجود ندارد، زيرا بر اساس اين فاكتور خريد خدمات ، صادر شده است.”فاكتور خريدخدماتي كه براي ويرايش انتخاب كرده ايد در يك يا چند فاکتور خرید خدمات به عنوان مبنا استفاده شده است1- قابل حذف نيست .

2- ابتدا رسيد انبارهايي كه از اين فاكتور خريد خدمات در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين فاكتور خريد خدمات را ويرايش كنيد.

اطلاعات يك شخص يا شركت در قسمت انتخاب تامين كننده نمايش داده نميشودبراي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده با گزينه فعال  ، فعال نيستبراي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده يا فعال را فعال كنيد .

 

خطاهای فاکتور خرید نرم افزار انبار سپیدار

موارد و مشكلات :

پيغام/مشكلدليلنحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد”اطلاعات وارد براي ثبت مشكل داردكليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است”پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده استفرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
طرف مقابل انتخاب شده در ليست سياه است. آيا مايل به انتخاب آن هستيد؟”براي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه ليست سياه فعال است
“شماره تكراري است”شماره تعيين شده قبلا براي فاكتور خريد ديگري استفاده شده است1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري فاكتور خريد را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

“شماره بايد بزرگتر از … باشد”شماره تعيين شده از شماره شروع تعيين شده در روش شماره گذاري فاكتور خريد كوچكتر است3- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

4- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري فاكتور خريد را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

“شماره از … بزرگتر است”شماره تعيين شده از شماره پايان تعيين شده در روش شماره گذاري فاكتور خريد بزرگتر است1- اطلاعات وارد شده براي طرف حساب را اصلاح كنيد .

2- محدوده قابل قبول براي شماره گذاري فاكتور خريد را در روش شماره گذاري اصلاح كنيد  .

قسمت فاكتور خريد مشاهده نميشودكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
فاكتور خريد باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
فاكتور خريد باز ميشود ولي امكان حذف وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
“امكان حذف فاكتور خريد وجود ندارد، زيرا بر مبناي اين فاكتور، رسيد انبار صادر شده است.”فاكتور خريدي كه براي حذف انتخاب كرده ايد در يك يا چند رسيد انبار به عنوان مبنا استفاده شده است1- قابل حذف نيست .

2- ابتدا رسيد انبارهايي كه از اين فاكتور خريد در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين فاكتور خريد را حذف كنيد.

“امكان حذف قلم فاكتور خريد وجود ندارد، زيرا بر مبناي اين قلم فاكتور، رسيد انبار صادر شده است.”قلم فاكتور خريدي كه براي حذف انتخاب كرده ايد در يك يا چند رسيد انبار به عنوان مبنا استفاده شده است1- قابل حذف نيست .

2- ابتدا رسيد انبارهايي كه از اين فاكتور خريد در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين فاكتور خريد را حذف كنيد.

“امكان تغيير تأمين كننده وجود ندارد، زيرا بر اساس اين فاكتور خريد، رسيد انبار صادر شده است.”فاكتور خريدي كه براي ويرايش انتخاب كرده ايد در يك يا چند رسيد انبار به عنوان مبنا استفاده شده است1- قابل حذف نيست .

2- ابتدا رسيد انبارهايي كه از اين فاكتور خريد در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين فاكتور خريد را ويرايش كنيد.

اطلاعات يك شخص يا شركت در قسمت انتخاب تامين كننده نمايش داده نميشودبراي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده با گزينه فعال  ، فعال نيستبراي اين شخص يا شركت در قسمت معرفي طرف حساب ، گزينه تامين كننده يا فعال را فعال كنيد .

 

موارد و مشكلات :

پيغام/مشكلدليلنحوه رفع مشكل
“قيمت گذاري مورد نظر، آخرين قيمت گذاري در اين انبار نيست.در هر انبار تنها مي توان آخرين عمليات قيمت گذاري را لغو كرد.”قيمت گذاري كه براي حذف انتخاب شده است آخرين قيمت گذاري اين انبار نيستابتدا قيمت گذاري هاي بعدي را حذف كنيد
“امكان برگشت از قيمت گذاري وجود ندارد، زيرا براي تعدادي از اسناد، سند حسابداري صادر شده است.”قيمت گذاري كه براي حذف انتخاب شده است كه سند حسابداري برخي از اسنادي كه طي آن قيمت گذاري براي آنها مبلغ تعيين شده است صادر شده استابتدا اسناد حسابداري اسناد مورد نظر را حذف كنيد .

 

خطاهای قسمت کالا و خدمات

موارد و مشكلات :

پيغام/مشكلدليلنحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد”اطلاعات وارد براي ثبت مشكل داردكليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است”پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده استفرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
قسمت كالا مشاهده نميشودكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
كالا باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
كالا باز ميشود ولي امكان حذف وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
“عنوان كالا تكراري است.”عنوان يا عنوان (2) كالا انتخاب شده قبلا براي كالا ديگري استفاده شده استاطلاعات وارد شده را اصلاح كنيد .
“كد كالا تكراري است.”كد كالا انتخاب شده قبلا براي كالا ديگري استفاده شده استاطلاعات وارد شده را اصلاح كنيد .
“امكان حذف كالا انتخاب شده وجود ندارد. اين كالا در اسناد انبار استفاده شده است.”كالايي كه براي حذف انتخاب كرده ايد در اسناد انبار استفاده شده است1- قابل حذف نيست .

2- ابتدا اسناد انباري كه از اين كالا در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين انبار را حذف كنيد.

“امكان حذف كالا/خدمت مورد نظر وجود ندارد. مورد انتخاب شده هم اكنون در سيستم فروش استفاده شده است.”كالا يا خدمتي كه براي حذف انتخاب كرده ايد در اسناد فروش استفاده شده است1- قابل حذف نيست .

2- ابتدا اسناد فروش كه از اين كالا يا خدمت در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين انبار را حذف كنيد.

در ليست واحد هاي سنجش ، هيچ واحدي نمايش داده نميشوددر تعريف واحد هاي سنجش ، هيچ واحدي تعريف نشده استدر تعريف واحدهاي سنجش ، واحدها را تعريف كرده و سپس به كالا يا خدمت ارتباط دهيد
گزينه انتخاب نوع كالا يا خدمت غير فعال استاين گزينه قبلا ثبت شده استپس از ثبت ، امكان اصلاح نوع وجود ندارد . در صورت نيار كالا يا خدما را حذف كرده و مجددا ايجاد كنيد .
“باركد كالا نمي تواند تكراري باشد. لطفا مقدار باركد را اصلاح كنيد.”باركدا انتخاب شده قبلا براي كالاي ديگري استفاده شده استاطلاعات وارد شده را اصلاح كنيد .
قسمت باركد غير فعال استنوع انتخاب شده خدمت استبراي خدمت امكان ورود باركد وجود ندارد
انتخاب واحد فرعي غير فعال استنوع انتخاب شده خدمت استبراي خدمت امكان ورود واحد فرعي وجود ندارد
انتخاب واحد فرعي غير فعال استنوع انتخاب شده كالا است ولي واحد اصلي انتخاب نشده استبدون انتخاب واحد اصلي ، امكان انتخاب واحد فرعي وجود ندارد

خطاهای واحد سنجش

5-   موارد و مشكلات :

پيغام/مشكلدليلنحوه رفع مشكل
“ثبت با خطا مواجه شد”اطلاعات وارد براي ثبت مشكل داردكليد جزئيات را بزنيد و موارد مشكل دار را مشاهده و رفع كنيد .
“اين ركورد توسط كاربر ديگر يا از طريق يك فرم ديگر تغيير يافته است”پس از باز كردن اين فرم توسط شما و قبل از ذخيره اطلاعات توسط شما ، كاربر ديگري اين فرم را باز كرده و تغييراتي در آن ايجاد كرده استفرم را ببنديد و مجددا وارد شده و تغييراتتان را اعمال كنيد .
قسمت واحد سنجش مشاهده نميشودكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
واحد سنجش باز ميشود ولي امكان ثبت تغييرات وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به ويرايش اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي ويرايش اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
واحد سنجش باز ميشود ولي امكان حذف وجود نداردكاربري كه با آن وارد سيستم شده‌ايد به حذف اين قسمت دسترسي ندارداز سرپرست سيستم بخواهيد تا براي كاربر مورد نظر براي حذف اين قسمت دسترسي ايجاد كند .
“عنوان تكراري است”عنوان يا عنوان (2) واحد سنجش انتخاب شده قبلا براي واحد سنجش ديگري استفاده شده استاطلاعات وارد شده را اصلاح كنيد .
“امكان حذف واحد وجود ندارد. اين واحد در كالا/خدمت استفاده شده است.”واحدي كه براي حذف انتخاب كرده ايد در به عنوان واحد سنجش كالا يا خدمت استفاده شده است1- قابل حذف نيست .

2- ابتدا كالاها و خدماتي كه از اين واحد سنجش در آنها استفاده شده را اصلاح يا حذف كرده سپس اين انبار را حذف كنيد.

 

 

 

به این مطلب امتیاز دهید
[مجموع: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به کمک داری? با ما تماس بگیرید