اصلاحات استاندارد شماره 9:
• کارفرما /مقاطعه دهنده
• پیمانکار / مقاطعه کار
• پیمانکار دست دوم
• قرار داد / پیمان

انواع قرارداد / پیمان :

• از نظر مدت زمان :
1-کوتاه مدت
2- بلند مدت
• از نظر مبلغ:
1-مقطوع
2-امانی
• از نظر موضوع پیمان:
1-ساخت دارایی
2-ارائه خدمات
• از نظر اندازه پیمان:
1-کوچک
2-متوسط
3-بزرگ

مناقصه :

• مناقصه گزار
• مناقصه گر

آیا مناقصه با مزایده تفاوت دارد ؟؟؟؟

انواع مناقصه
• مناقصه از نظر مراحل بررسی:
 مناقصه یک مرحله‌ای
 مناقصه دو مرحله‌ای
• مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه‌گران:
 مناقصه عمومی
 مناقصه محدود

فرآیندهای پیمانکاری

• شرکت در مناقصه
• اعلام نتیجه مناقصه توسط کارفرما
• انعقاد قرارداد
• ایجاد مخارج پیمان
• تهیه صورت وضعیت موقت و تایید توسط کلرفرما
• محاسبه درامد،هزینه و سود(زیان) پیمان
• تحویل موقت
• تهیه صورت وضعیت قطعی
• تحویل قطعی
• صورتحساب نهایی

درآمد پبمان :

• مبلغ اولیه درآمد که در پیمان مورد توافق قرار گرفته است مبلغ قرار داد
• تغییر در میزان کار پیمان ادعا و سایر دریافتیهای تشویقی در ارتباط باعملیات پیمان:

 تا میزانی که احتمال ورود این موارد منجر به درآمد گردد
 این موارد را بتوان به گونهای قابل اتکا اندازه گیری کرد

مخارج پیمان:

• مخارجی که مستقیما با یک پیمان مشخص مرتبط است ،
• مخارجی که بین پیمان ها مشترک بوده وتسهیم آن به پیمان های جدا گانه امکان پذیر است
• سایر مخارجی که به موجب مفاد پیمان مشخصأ قابل مطالبه از کار فرما است.

مخارج زیر جز مخارج پیمان نمی باشد:
1-مخارج اداری ،عمومی و تحقیق و توسعه
2-مخارج بازاریابی وفروش
3-استهلاک ماشین آلات و تجهیزات که بلااستفاده است

شناخت درآمد و هزينه هاي پيمان

• روش درصد پیشرفت کار
الف) مالی
ب) فیزیکی

• روش کار تکمیل یافته

• هرگاه مخارج براوردی قابل تعیین نباشد ، روش درصد پیشرفت کار قابل محاسبه نیست لذا درآمد به جای انکه از روش درصد پیشرفت کار شناسایی شود براساس روش سود صفر شناسایی می شود یعنی به اندازه مخارج قابل بازیافت درامد شناسایی می شود (مخارج قابل بازیافت مخارجی است که انتظار رود کارفرما آن را تعهد کند یا پرداخت کند)

• هرگونه تغییر در برآورد درصد پیشرفت کار نوعی تغییر در برآورد حسابداری تلقی می شود که عطف به ما سبق نمی شود.
( طبق استاندارد حسابداری شماره 6)

انواع ضمانتنامه ها

• تضمین شرکت در مناقصه
• تضمین انجام تعهدات
• تضمین پیش پرداخت
• تضمین حسن انجام کار

کسورات صورت وضعیت

• کسورات بیمه تامین اجتماعی
• کسورات تضمین حسن انجام کار
• کسورات پیش پرداخت
• کسورات مالیات

انواع بیمه در پیمانکاری:

• فعالیت های پیمانکاری عمرانی
1- حق بیمه قراردادهای مشاوره ای:
15.6%=1.6+14
(3.6%سهم پیمانکار ،12%سهم کارفرما)
2- حق بیمه قراردادهای پیمانکاری(اجرایی) :
% 6.6=6+0.6
(1.6%سهم پیمانکار ،5% سهم کارفرما)

• فعالیت های پیمانکاری غیرعمرانی

1- قراردادهای دستمزدی:
16.66% =1.6+15
(16.66%سهم پیمانکار)
2- قراردادهای دستمزد ومصالح:
7.78%=7+0.78
(7.8% سهم پیمانکار)

جهت تفهیم بهتر مسائل مربوط به حسابداری پیمانکاری بلند مدت مثالی ذکر می نماییم:

مثال) شرکت نارون حساب مناقصه ای عمومی جهت اجرای پروژه راه سازی برگزار نموده که جهت شرکت در مناقصه از مناقصه گذاران مبلغ 100.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه طلب نموده است که شرکت یکتا تراز در این مناقصه برنده اعلام شده است.
شرکت نارون حساب قراردادی با مبلغ 1.000.000.000 ریال با شرکت یکتا تراز به عنوان پیمانکار منعقد نموده است.

شروط قرارداد پیمانکاری :

در این قرارداد مواد و مصالح به عهده پیمانکار می باشد.
10 درصد به عنوان حسن انجام کار در هر صورت وضعیت از پیمانکار کسر خواهد شد.
5 درصد به عنوان سپرده بیمه در هر صورت وضعیت از پیمانکار کسر خواهد شد.
20 درصد از مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانتنامه به پیمانکار پرداخت می گردد که در ده مرحله مستهلک می گردد.
9 درصد به عنوان مالیات ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی ارزش افزوده معتبر به پیمانکار پرداخت می گردد .

شرکت یکتا تراز بایت این پروژه:

110.000.000 ریال حقوق و دستمزد
103.700.000 مواد و مصالح
25.300.000 بیمه پرسنل
800.000.000 مخارج براوردی کل پیمان
300.000.000 صورت وضعیت ارسالی
300.000.000 صورت وضعیت تایید شده کارفرما

مطلوب است ثبت های حسابداری در دفاتر پیمانکار :
• ثبت حسابداری شرکت در مناقصه
سپرده نقدی ضمانتامه 100.000.000
موجودی نقد و بانک 100.000.000

• ثبت حسابداری برنده شدن در مناقصه
موجودی نقد و بانک100.000.000
سپرده نقدی ضمانتنامه 100.000.000

• ثبت حسابداری اخذ ضمانتنامه بانکی جهت پیش دریافت
با فرض اینکه جهت اخذ ضمانتنامه پیش دریافت مبلغ 1.000.000 بابت کارمزد و مبلغ 20.000.000 ریال سپرده نقدی و216.000.000 ریال ارائه چک شرکت به بانک

پیمان در جریان پیشرفت 1.000.000
موجودی نقد و بانک 1.000.000

سپرده نقدی صدور ضمانتنامه 20.000.000
موجودی نقد وبانک 20.000.000

حساب انتظامی به عهده شرکت 216.000.000 طرف حساب انتظامی 216.000.000

• ثبت حسابداری ارائه ضمانتنامه پیش دریافت به کارفرما
حساب انتظامی به عهده شرکت 200.000.000 طرف حساب انتظامی 200.000.000

• ثبت حسابداری اخذ پیش دریافت
موجودی نقد وبانک 200.000.000 پیش دریافت پیمان 200.000.000

• ثبت حسابداری مخارج پیمان
پیمان در جریان پیشرفت 239.000.000
موجودی نقد و بانک 89.000.000
حقوق دستمزد پرداختنی 110.000.000 حساب پرداختنی 40.000.000

محاسبه صورت وضعیت شماره 1
درصد پیشرفت پیمان : هزینه +براورد هزینه/هزینه انجام شده
30% = 560.000.000 +240.000.000 / 240.000.000

 

محاسبه صورت وضعیت ارسالی

 

1000.000.000 *30%= 300.000.000 (درامد پیمان)

با فرض اینکه تمام این مبلغ توسط کارفرما تایید شودعدد فوق به عنوان درامد پیمان شناسایی می شود.

• ثبت حسابداری هزینه پیمان
هزینه ی پیمان 240.000.000
پیمان در جریان پیشرفت 240.000.000

• ثبت حسابداری صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرما در دفاتر پیمانکار
حسابهای دریافتنی 262.000.000
سپرده حسن انجام کار 30.000.000
سپرده بیمه 15.000.000
پیش دریافت پیمان 20.000.000
درامد صورت وضعیت 300.000.000
ارزش افزوده پرداختنی 27.000.000

مطلوب است ثبت های حسابداری در دفاترکارفرما :

• ثبت حسابداری برگزاری مناقصه
موجودی نقد و بانک 100.000.000
سپرده پرداختنی مناقصه 100.000.000

• ثبت حسابداری برنده شدن در مناقصه
سپرده پرداختنی مناقصه 100.000.000
موجودی نقد و بانک100.000.000

• ثبت حسابداری دریافت ضمانتنامه پیش پرداخت به پیمانکار
حساب انتظامی به نفع شرکت 200.000.000 طرف حساب انتظامی 200.000.000

• ثبت حسابداری پرداخت پیش پرداخت
پیش پرداخت 200.000.000 موجودی نقد و بانک 200.000.000

• ثبت حسابداری صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرما در دفاتر کارفرما
دارایی در جریان ساخت 300.000.000
پیش پرداخت ارزش افزوده 27.000.000
حساب پرداختنی 262.000.000
سپرده حسن انجام کار پرداختنی 30.000.000
سپرده بیمه پرداختنی 15.000.000
پیش پرداخت پیمان 20.000.000

پس از اتمام قرارداد پیمانکار اقدام به دریافت مفاصا حساب تامین اجتماعی می نماید

با فرض اینکه تااتمام قرارداد مبلغ 40.000.000 ریال بیمه جهت پرسنل به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز گردیده باشد
با توجه به شرایط قرارداد مواد ومصالح با پیمانکار بوده است ضریب بیمه طبق توضیحات ذکر شده 78/7 درصد ناخالص کارکرد می باشد لذا جهت محاسبه مفاصا حساب تامین اجتماعی هزینه بیمه کارکنان از مبلغ محاسبه شده از طریق ضریب کسر گردیده و مابه التفاوت توسط پیمانکار به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز خواهد شد.
1000.000.000* 78/7 =77.800.000
37.800.000 =40.000.000-77.800.000
با پرداخت ما به التفاوت مفاصا حساب صادر گردیده و پیمانکار آن را به کارفرما جهت آزاد سازی سپرده بیمه ارائه می نماید و کارفرما تمامی سپرده بیمه پیمانکار را واریز می نماید.

• ثبت حسابداری ازاد سازی سپرده بیمه در دفاتر پیمانکار

موجودی نقد و بانک 50.000.000
سپرده بیمه 50.000.000

• ثبت حسابداری ازاد سازی سپرده بیمه در دفاتر کارفرما
سپرده پرداختنی بیمه 50.000.000
موجودی نقد و بانک 50.000.000
پس از تحویل صورت وضعیت قطعی توسط پیمانکار نیمی از سپرده حسن انجام کار توسط کارفرما به حساب پیمانکار واریز خواهد شد که در هر قراردادی عموما یک دوره تضمین وجود دارد بعد از اینکه دوره تضمین به اتمام رسید 50 درصد باقی مانده ی حسن انجام کاردر صورت رضایت کارفرما به حساب پیمانکار واریز خواهد گردید.

• ثبت حسابداری استرداد سپرده حسن انجام کار در دفاتر پیمانکار
موجودی نقد و بانک 50.000.000 سپرده حسن انجام کار 50.000.000

• ثبت حسابداری استرداد سپرده حسن انجام کار در دفاتر کارفرما
سپرده حسن انجام کار پرداختنی 50.000.000
موجودی نقد و بانک 50.000.000

شناسایی زیان در پیمان های بلند مدت

ثبت حسابداری مربوط به زیان :
زیان قابل پیش بینی ******
ذخیره زیان قابل پیش بینی ******

• مانده حساب ذخیره زیان قابل پیش بینی با پیمان در جریان پیشرفت پس از کسر هزینه های شناسایی شده انباشته قابل تهاتر می باشد ،اگر ذخیره زیان قابل پیش بینی بیشتر باشد مازاد به عنوان ذخیره زیان قابل پیش بینی طبقه بندی و تحت سرفصل ذخایر درترازنامه منعکس می گردد، در غیر اینصورت یعنی زمانیکه حساب پیمان در جریان پیشرفت پس از کسر هزینه ها بیش از مانده حساب دخیره زیان قابل پیش بینی باشد باید مازاد به طور جداگانه تحت سر فصل پیمانهای در جریان پیشرفت در ترازنامه منعکس گردد.

تجزیه‌ و ترکیب‌ پیمانها

• در مورد هر بخش‌ پیشنهاد قیمت‌ جداگانه‌ای‌ ارائه‌ شده‌ باشد،
• مذاکرات‌ هر بخش‌ به طور جداگانه‌ صورت‌ گرفته‌ و طرفین‌ پیمان‌ حق‌ قبول‌ یا رد آن‌ بخش‌ را داشته‌ باشند،
• درآمدها و هزینه‌های‌ هر بخش‌ به طور جداگانه‌ قابل‌ تشخیص‌ باشد .

به این مطلب امتیاز دهید
[مجموع: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به کمک داری? با ما تماس بگیرید